Zestaw narzędzi szkoleniowych w zakresie GPP7.2.

Zestaw narzędzi szkoleniowych w zakresie GPP7.2.

Zestaw narzdzi szkoleniowych w zakresie GPP 7.2. Papier do kopiowania i papier graficzny Zestaw narzdzi szkoleniowych w zakresie GPP Modu 1: Wprowadzenie Modu 4: Ocena potrzeb Modu 2: Strategiczne aspekty GPP Modu 5: GPP na rzecz gospodarki o obiegu zamknitym Modu 3: Prawne aspekty GPP Modu 6: Wstpne konsultacje rynkowe Modu 7: Dziaania (Papier do kopiowania i papier graficzny)

Modu 7.2 Papier do kopiowania i papier graficzny 2 Wpyw na rodowisko Jak te produkty wpywaj na rodowisko? Kluczowe aspekty rodowiskowe cyklu ycia: niszczenie lasw i potencjalna utrata rnorodnoci biologicznej emisje zanieczyszcze do powietrza i wody podczas produkcji masy celulozowej i papieru zuycie energii i wody podczas produkcji zuycie chemikaliw podczas produkcji 13 mln ha wynosi roczna globalna utrata obszarw lenych(*) 2570 m3/t wody i 5 000 10 700 kWh/t energii zuywanej do produkcji papieru nienadajcego si do recyklingu (**)

Modu 7.2 Papier do kopiowania i papier graficzny 3 Zakres Co jest objte zakresem kryteriw GPP w UE? Produkty objte zakresem niezadrukowany papier uywany do pisania, drukowania i kopiowania (maks. gramatura: 170 g/m2) Produkty nieobjte zakresem X notatniki X bloki rysunkowe X kalendarze X instrukcje obsugi Modu 7.2 Papier do kopiowania i papier graficzny 4 Ocena potrzeb Okrelenie waciwej iloci/jakoci papieru Ocena potrzeb przed zoeniem zamwienia!

Najwaniejsze pytania: Czy nowy zakup jest konieczny? (pod ktem iloci i/lub jakoci) Czy jest kompatybilny z posiadanymi urzdzeniami do przetwarzania obrazu? Czy umowa o wiadczenie usug skuteczniej speniaaby potrzeby zamawiajcego / zapobiegaaby oddziaywaniu na rodowisko? (zob. przykadowe studium przypadku) Odpowiedzialne wykorzystanie papieru Przekazywanie dokumentw w formie elektronicznej Ograniczanie liczby niepotrzebnych kopii Druk dwustronny lub z opcj wielu stron na jednym arkuszu Wykorzystanie zuytego papieru do notatek Wprowadzenie w biurze systemu recyklingu papieru Wicej informacji: Modu 4: Ocena potrzeb

Modu 7.2 Papier do kopiowania i papier graficzny 5 Informacje oglne Podejcie w ramach GPP papier do kopiowania i papier graficzny Nabywanie papieru na bazie pokonsumpcyjnych wkien wtrnych (papier pochodzcy z recyklingu) lub papieru na bazie wkien pierwotnych pozyskanych w sposb legalny i/lub zrwnowaony Nabywanie papieru wyprodukowanego przy zastosowaniu procesw charakteryzujcych si niskim poziomem emisji i zuycia energii Unikanie niektrych substancji przy produkcji i bieleniu papieru Modu 7.2 Papier do kopiowania i papier graficzny 6 Kryteria GPP w UE Papier do kopiowania i papier graficzny (2008) Przykady: Specyfikacje techniczne (ST)

Zakup papieru pochodzcego w 100% z makulatury, ktry jest co najmniej wyprodukowany bez uycia chloru pierwiastkowego (przykad papieru z recyklingu) Zakup papieru na bazie wkien pochodzcych z legalnych rde, ktry jest co najmniej wyprodukowany bez uycia chloru pierwiastkowego (przykad papieru na bazie wkien pierwotnych) Kryteria udzielenia zamwienia (KU) dodatkowe punkty zostan przyznane w iloci proporcjonalnej do iloci pierwotnych wkien drzewnych pochodzcych z certyfikowanych zrwnowaonych rde (przykad papieru na bazie wkien pierwotnych) Wszystkie kryteria dostpne s w poniszym dokumencie: Kryteria GPP w UE dotyczce papieru do kopiowania i papieru graficz nego Modu 7.2 Papier do kopiowania i papier graficzny 7 Weryfikacja Sprawdzanie zgodnoci z kryteriami GPP dotyczcymi papieru do kopiowania i papieru graficznego O co pyta?

W jakiej sytuacji? Raport z testw Dokumentacja techniczna Oznakowania ekologiczne Certyfikaty kontroli pochodzenia produktu Systemy ustalania pochodzenia drewna Zezwolenie FLEGT Prbka produktu Zgodno z kryteriami GPP dotyczcymi papieru do kopiowania i papieru graficznego naley oceni na etapie wyboru najlepszej oferty Dodatkowa kontrola powinna by

przeprowadzona podczas pierwszej dostawy w celu porwnania zgodnoci dostarczonego papieru z prbkami produktu Wszystkie instrukcje dotyczce weryfikacji dostpne s w poniszym dokumencie: Kryteria GPP w UE dotyczce papieru do kopiowania i papieru graficznego Modu 7.2 Papier do kopiowania i papier graficzny 8 Dostpno na rynku Jak zidentyfikowa zrwnowaone produkty Podstawy unijnych kryteriw GPP: Oznakowanie ekologiczne UE i etykieta Nordic Swan (papier pochodzcy z recyklingu i na bazie pierwotnych wkien) zuycie wody i energii / emisje do atmosfery i zanieczyszczenie wody Blue Angel (papier pochodzcy z recyklingu) uycie produktw chemicznych Inne istotne etykiety: FSC i PEFC

Istniej rne oznakowania ekologiczne! Niektre oznakowania ekologiczne maj wysz warto ni inne zamawiajcy powinni wybra oznakowanie ekologiczne typu I (tj. zweryfikowane przez stron trzeci i przyznane na podstawie wpywu cyklu ycia) Wicej na temat oznakowania ekologicznego: zob. modu 3 (Prawne aspekty GPP) Porwnanie trzech oznakowa ekologicznych: Sprawozdanie dotyczce zagadnie technicznych Modu 7.2 Papier do kopiowania i papier graficzny 9 Stosowanie etykiet w ramach GPP Dodanie innych kryteriw do zamwienia Oznakowania ekologiczne typu I s rdem nie tylko kryteriw weryfikacji, ale rwnie dodatkowych kryteriw Niektre kryteria oznakowania ekologicznego ale nie wszystkie mog by wykorzystane w procedurze zamwienia Np. oznakowanie ekologiczne UE:

Kryterium 4(a): produkt z papieru nie moe zawiera substancji, ktre zostay zidentyfikowane zgodnie z procedur opisan w art. 59 ust. 1 rozporzdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady i umieszczone na licie kandydackiej substancji wzbudzajcych szczeglnie due obawy w steniu wyszym ni 0,10 % (w/w) Kryterium 5: We wszystkich zakadach produkcji masy wknistej i papieru istnieje system dotyczcy postpowania z odpadami powstaymi w procesie produkcji oraz plan gospodarowania odpadami [] Przyznawanie oznakowania ekologicznego UE papierowi graficznemu zob. decyzja Komisji 2019/70, zacznik 1 Modu 7.2 Papier do kopiowania i papier graficzny 10 Istotne ustawodawstwo UE Regulacje majce wpyw na sektor produkcji papieru Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysowych zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Dokument referencyjny dotyczcy najlepszych dostpnych technik (BAT) w zakresie produkcji masy wknistej, papieru i tektury Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE, motyw 22 dotyczcy emisji do wd Rozporzdzenie REACH (WE) nr 1907/2009 Wicej informacji:

Dokument referencyjny dotyczcy najlepszych dostpnych technik (BA T) Najwaniejsze kwestie dotyczce wdraania ramowej dyrektywy wodn ej Lista kandydacka REACH dla substancji SVHC Modu 7.2 Papier do kopiowania i papier graficzny 11 Studia przypadkw Zakup usug kopiowania, drukowania i ska nowania w Zurychu (Gmina Zurych, Szwajcaria) Wsplne udzielenie zamwienia na papier do kopiowania pochodzcy w 100 % z rec yklingu (Gmina Erlangen, Niemcy) Helpdesk dla GPP Aby uzyska wsparcie w zakresie GPP, skontaktuj si nieodpatnie z unijnym punktem informacyjnym Helpdesk dla GPP

Zakup papieru dla lokalnych organw sam orzdowych w Lombardii Helpdesk (Region Lombardii, Wochy) Zestaw narzdzi opracowany dla Komisji Europejskiej przez ICLEI Samorzdy na rzecz Zrwnowaonego Rozwoju Autor moduu: Ecosistemi Waciciel, Wydawca: Komisja Europejska, DG ds. rodowiska, 2019 Zdjcia: dziki uprzejmoci Pixabay.com na licencji Creative Commons CCO Wyczenie odpowiedzialnoci: Niniejszy zestaw narzdzi stanowi dokument sub Komisji o charakterze orientacyjnym i nie naley traktowa go w aden sposb jako wicy dla tej instytucji. Komisja Europejska ani adna osoba dziaajca w imieniu Komisji nie ponosz odpowiedzialnoci za moliwe wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Modu 7.2 Papier do kopiowania i papier graficzny

Recently Viewed Presentations

 • Adobe Connect Audio Conference Setting You must follow

  Adobe Connect Audio Conference Setting You must follow

  Set up and test your audio conference options. From your Adobe Connect home page:. Set up an Audio Provider (using participant's code. Do not use leader's code) Create Audio Profile
 • Besame mucho - Cartantica

  Besame mucho - Cartantica

  Quando il nostro cuore è una terra buona che accoglie la Parola di Dio, quando "si suda la maglietta" [si sudano sette camicie NDR] cercando di vivere da cristiani, noi sperimentiamo qualcosa di grande: non siamo mai soli, siamo parte...
 • Terms to know…before play - Typepad

  Terms to know…before play - Typepad

  Oedipus—aka "ED" -main character, tragic hero…current King of Thebes because he solved the riddle of the Sphinx. Jocasta—Ed's wife and mother….she is the Queen of Thebes. Creon—Jocasta's brother—Ed's uncle AND brother-in-law (family tree is kind of tweaked… ) Teiresias—blind prophet—tries...
 • States of Matter - BPS District

  States of Matter - BPS District

  Matter: Properties & Change Chapter 3 Matter Matter - anything that has mass and takes up space Everything around us Chemistry - the study of matter and the changes it undergoes Four States of Matter Solids particles vibrate but can't...
 • OPLEMENJIVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA - eu.me

  OPLEMENJIVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA - eu.me

  Main features of Montenegrin agriculture . Agricultural policy: legal and strategic frame. EU accession: challenges, tasks and duties . Chapter 11. Agriculture and rural development. M O N T E N E G R O. Negotiating Team for the Accession...
 • Cross Party Group on Towns and Town Centres

  Cross Party Group on Towns and Town Centres

  Background & key issues. Recycling and waste management is a issue of growing concern for businesses. It is an issue frequently brought up by BID members.
 • Philosophical Foundations of Learning Theory

  Philosophical Foundations of Learning Theory

  Philosophical Foundations of Learning Theory The roots of learning theory are in an area of philosophy called "epistemology", a field concerned with how we acquire knowledge. Two philosophical traditions emerged from the writings of the ancient Greek philosophers, Plato and...
 • Introduction to Crime and Deviance

  Introduction to Crime and Deviance

  Female criminality was once all but ignored, with some feminist sociologists arguing that Criminology had nothing valuable to say on the subject of women at all. Lombroso, the 'father of Criminology,' regarded female crime as rooted in hormonal imbalances, an...