Triawd Gwenwynig - Briffiad 7 Munud Toxic Trio - 7 Minute ...

Triawd Gwenwynig - Briffiad 7 Munud Toxic Trio - 7 Minute ...

BRIFF 7 MUNUD Priodas Ffug Sham Marriage 7 MINUTE BRIEFING 1. BETH YDYW? 1. WHAT IS IT? Priodas neu bartneriaeth sifil ffug yw un pan nad ywr berthynas yn un go iawn ond mae un or rhai sydd ynghlwm yn gobeithio elwa neu gael mantais i fewnfudo ohoni. A sham marriage or civil partnership is one where the relationship is not genuine but one party hopes to gain a benefit or immigration advantage from it. Y prif ffactor mewn priodas fantais yw diffyg bwriad y pr priod i fod mewn priodas neu berthynas wirioneddol a pharhaus fel priodas go iawn a chreu uned deuluol. The key factor in a marriage of convenience is the absence of intention of the married couple to be involved in a genuine and subsisting marriage or relationship akin to marriage and the creation of a family unit. 2. BETH YDYW? 2. WHAT IS IT?

Dan adrannau 24 a 24A Deddf Mewnfudo a Lloches 1999, fel mae wedii diwygio gan adran 55 Ddeddf Mewnfudo 2014, priodas neu bartneriaeth sifil ffug yw un pan: Under sections 24 and 24A of the Immigration and Asylum Act 1999, as amended by section 55 of the Immigration Act 2014, a sham marriage or civil partnership is one in which: nad yw un neur ddau sydd ynghlwm yn ddinasyddion o Brydain nac o Ardal Economaidd Ewrop nar Swistir one or both of the parties is not a British citizen or an EEA or Swiss national nad oes unrhyw berthynas wirioneddol rhwng y ddau there is no genuine relationship between the parties mae un neur ddau yn priodi neun uno mewn partneriaeth sifil er mwyn osgoi rheolaethau mewnfudor DU, gan gynnwys o dan y Rheolau Mewnfudo neu Reoliadau Mewnfudo (AEE) 2006

either or both of the parties enter into the marriage or civil partnership for the purpose of circumventing (avoiding) UK immigration controls, including under the Immigration Rules or the Immigration (EEA) Regulations 2006 3. BETH YDYW? Maer risgiau i rai syn uno mewn priodas ffug yn cynnwys: 3. WHAT IS IT? The risks to individuals entering into sham marriage include: Cael eu harestio au herlyn Arrest and prosecution Bod yn gysylltiedig throseddu trefnedig Association with organised crime Domestic Abuse Cam-drin domestig

Camdriniaeth ariannol/dwyn Blacmel Financial Abuse/theft Blackmail Camfanteisio Exploitation Cam-drin rhywiol Sexual Abuse Beichiogrwydd dieisiau/wedii orfodi Unwanted/forced pregnancy

Twyll Manipulation 4. Materion Allweddol 4. Key Issues Mae nifer or rhai syn rhan o briodas neu bartneriaeth sifil ffug yn cyfaddef iddynt ddefnyddio hwylusydd unigol neu grp troseddu trefnedig iw chydlynu. Gall lefel yr elw i droseddwyr fod yn uchel iawn, ac mae sn bod dinasyddion o wledydd y tu allan i AEE wedi talu hyd at 20,000 am hwyluswyr. Many of those involved in a sham marriage or civil partnership admit to using an individual facilitator or an organised crime group to coordinate it. The level of profit for criminals can be very high, with non-EEA nationals reported to pay up to 20,000 to facilitators. 5. BETH YDYW? 5. WHAT IT IS? Ym mis Mawrth 2015, cyflwynwyd cynllun atgyfeirio ac ymchwilio i fynd ir afael phriodasau a phartneriaethau sifil ffug ar draws y DU.

Maer cynllun, fel mae Rhan 4 Deddf Mewnfudo 2014 yn darparu ar ei gyfer, yn ei gwneud yn ofynnol ir holl briodasau a phartneriaethau sifil sydd i ddigwydd yn y DU, syn cynnwys dinesydd o wlad y tu allan i AEE a allai elwa o delerau mewnfudo, gael ei hatgyfeirio at y Swyddfa Gartref i gynnal ymchwiliad iddi gyda chyfnod hysbysu o hyd at 70 diwrnod. Mae hyn yn galluogi ymchwilio a dod o hyd i briodasau ffug a cheisio atal rhai syn rhan o briodas neu bartneriaeth sifil ffug rhag elwa o gwbl na chael unrhyw fantais o ran mewnfudo. In March 2015 a referral and investigation scheme to tackle sham marriages and civil partnerships was introduced across the UK. The scheme, as provided for by part 4 of the Immigration Act 2014, requires all proposed marriages and civil partnerships in the UK involving a non-EEA national who could benefit in immigration terms to be referred to the Home Office and to be investigated under a notice period of up to 70 days. This provides the ability to identify and investigate suspected sham marriages and to seek to prevent the participants of a sham marriage or civil partnership obtaining any benefit / immigration advantage 6. Materion Allweddol 6. Key Issues Mae unigolion syn bod yn rhan o briodas ffug yn aml yn gwneud hynny am y rhesymau canlynol:

Individuals who enter into a Sham Marriage often do so due to the following reasons: Mae ganddynt fisa neu gyfnod cyfyngedig i aros yma, ac maen annhebygol y byddant yn bodlonir gofynion i gael estyniad i aros yn y DU; neu Maent wedi aros yn hirach na chyfnod eu fisa neur cyfnod cyfyngedig roedd ganddynt hawl bod yma (neu eu bod wedi dod ir DU yn anghyfreithlon) ac nid oes unrhyw hawl ganddynt i aros yn y DU; neu With a visa or limited leave to remain, where it is unlikely that they will meet the requirements to extend their time in the UK; or Who has overstayed their visa or limited leave to remain (or entered the UK illegally) and has no basis to stay in the UK; or Who has been refused an extension to their current visa or limited leave to remain.

Mae estyniad ir fisa gyfredol neu eu cyfnod cyfyngedig wedii wrthod. 7. Materion Allweddol 7. Key Issues Rhoi gwybod am drosedd mewnfudo https://www.gov.uk/reportimmigration-crime Ffoniwch 101 ac mewn argyfwng, ffoniwch 999 a gofyn am yr heddlu Peidiwch drysu rhwng hyn a Priodas orfodol Priodas wedii threfnu Priodas Nikah (ffydd) Report an immigration crime https://www.gov.uk/reportimmigration-crime Dial 101 and in emergency dial 999 and ask for the police Dont confuse it with Forced marriage Arranged marriage Nikah (faith) marriage

Recently Viewed Presentations

 • The Tundra - TeacherTube

  The Tundra - TeacherTube

  Arial Consolas Corbel Wingdings Wingdings 2 Wingdings 3 Calibri Metro 1_Metro 2_Metro 3_Metro 4_Metro 5_Metro 6_Metro THE TUNDRA The Tundra Temperature Range Yearly Precipitation Where is the Tundra on a world map? Polar Bears Snowy Owl Bearberry Arctic Moss Arctic...
 • (from Rene Reifarth) ss the s-process s-only Zr

  (from Rene Reifarth) ss the s-process s-only Zr

  neutron number the s-process The sites of the s-process weak s-process: core He/ shell C burning in massive stars main s-process: He shell flashes in low mass TP-AGB stars approx. steady flow can easily interpolate s-contribution for s+r-nuclei if neutron...
 • Presentazione di PowerPoint

  Presentazione di PowerPoint

  Giroux, cognato di Daguerre, costruì e smerciò un apparecchio che rese pubblico il processo della dagherrotipia. Louis Jacques Mandé Daguerre IMMAGINI Dagherrotipia Prima fotografia in cui compare un essere umano (Daguerre, 1839) Talbot, agli inizi dell'800, pose le basi della...
 • UNIT 1: Basic Economic Concepts

  UNIT 1: Basic Economic Concepts

  ACDC Leadership 2015 The Circular Flow Model The Product Market- The "place" where goods and services produced by businesses are sold to households. The Resource (Factor) Market- The "place" where resources (land, labor, capital, and entrepreneurship) are sold to businesses.
 • Learn from the Experts: Open Data Policy Guidelines

  Learn from the Experts: Open Data Policy Guidelines

  Learn from the Experts: Open Data Policy Guidelines for Transit - Maximizing Real Time and Schedule Data-Legalities, Evolutions, Customer Perspectives, Challenges, and Economic Opportunities - Part II Charlene Wilder, Transportation Management Specialist, Federal Transit Administration, U.S. DOT, (Washington, D.C.)
 • The Benefits of Collaboration (Eddie Tsai)Eddie Tsai) EBSCO

  The Benefits of Collaboration (Eddie Tsai)Eddie Tsai) EBSCO

  EBSCO Corporate Background. 70 years serving the information needs of institutions . 5,700 employees. 1,100+ employees outside . the U.S. 100,000 organizations around the world . use EBSCO products and services for information professionals
 • Colonial Carolinas

  Colonial Carolinas

  Major Events. King Charles grants region of Carolina to 8 lord proprietors. The citizens of Carolina rebel against their lords. South Carolina Separates and becomes a crown colony.
 • Politics with International Relations

  Politics with International Relations

  Dr Brett Edwards Lecturer in Security and Public Policy Undergraduate Admissions Tutor. 3/4 Year Degrees in: Bsc(Hons) Politics and International Relations. Bsc (Hons) Politics with Economics