Evolucija klinike slike epilepsije temporalnog renja uzrokovane hipokampalnom

Evolucija klinike slike epilepsije temporalnog renja uzrokovane hipokampalnom

Evolucija klinike slike epilepsije temporalnog renja uzrokovane hipokampalnom sklerozom (MTLE sa HS=MTS) Doc. dr Nikola Vojvodi Klinika za neurologiju, KCS Distribucija epileptikih sindroma u jedinici za video-EEG telemetriju (n=185) HS ili MTS desno MTLE predstavlja 82% svih TLE, 51% svih fokalnih epilepsija i 47% svih

farmakorezistentnih epilepsija. HS je naena kod 41% svih fokalnih epilepsija, 65% svih TLE i 79% svih MTLE (Centar za epilepsije, Neuroloka klinika, 2012). Anamneza kod bolesnika sa MTS Poveana incidenca febrilnih napada ili drugih insulta u prvih 5 god. ivota Poetak u detinjstvu (5-15 god) Viegodinja remisija tokom adolescencije (period tiine) este i izolovane aure Napadi vremenom postaju sve rezistentniji na farmakoterapiju Sekundarni GTK napadi se javljaju retko Interiktalne bihejvioralne i kognitivne smetnje Kliniki tok MTS 70

Inicijalni dogaaj broj napada godinje 60 Latentni period 50 Period tiine 40 30 20 10

0 1 3 2 5 3 7 4

7 8 9 10 11 12 13 14 9 511 613 15 17 19 21 23 25 27

29 3115 godine ivota Inicijalni dogaaj kod MTS: rana modana lezija n=65 Semiologija napada kod MTS Najee epigastrina, dismnestika (deja vu) ili afektivna (strah) aura Nepomino zurenje u ranoj fazi napada

Oromandibularni ili gestualni automatizmi (esto unilateralni) Unilateralna distonina posturalnost ruke (i/ili noge) Retka sekundarna generalizacija Postiktalni fenomeni (brisanje nosa, afazija) Video zapis napada kod bolesnice sa levom MTS Epigastrina aura, nepomino zurenje Oroalimentarni automatizmi

Crvenilo lica, neforsirana devijacija glave u levo Distonina posturalnost desne ruke Epigastrina aura (EA) Najea aura (40-60%) Kratkotrajna, neprovocirana, stereotipna, senzorna halucinacija u epigastrijumu U preko 50% senzacija ima ascendentnu migraciju sve do sredogrua ili grla esta udruenost sa: oseajem straha,

(oromandibularnim) automatizmima i vegetativnim fenomenima Lokalizacioni znaaj EA 52% 55% 12% Henkel et al, 2002. 11% Vojvodi, 2012.

Automatizmi Manje-vie koordinisane, prilagoene i kompleksne nevoljne radnje koje potseaju na normalnu motornu aktivnost U sklopu MTS mogu biti: iktalni (oroalimentarni, eksplorativni) ili postiktalni (npr. ambulatorni) Neki automatizmi (oroalimentarni) mogu da se jave i uz ouvanu svest (prednji temporalni reanj nedominantne hemisfere) Iktalna distonija

ekstremiteta Nevoljna, neprirodna posturalnost ruke ili noge, esto sa rotatornom komponentom Unilateralno javljanje, uvek (100%) kontralateralno od iktalnog pranjenja Javlja se kod 48% (1/2) bolesnika i 27% (1/3) napada temporalnog porekla i posledica je irenja iktalne aktivnosti u bazalne ganglije (Popovi i sar, 2012.) Postiktalno brisanje nosa Jedinstven vegetativni znak unilateralni motorni znak

Posledica iktalne aktivacije ANS posebno amigdale* Odgovor na pojaanu nazalnu stimulaciju/sekreciju esta udruenost sa iktalnim kaljem u naem istraivanju 22% (Vojvodi, 2012.) *Leutmezer F, Baumgartner C. Postictal signs of lateralizing and localizing significance. Epileptic Disord 2002; 4(1): 43-48. Da li je MTS progresivna bolest? Slabljenje terapijskog odgovora na farmakoterapiju Progresivne bihevioralne izmene i oteenje pamenja Pojava kontralateralnih iljaka u interiktalnom EEG-u

Korelacija atrofije hipkampusa i gubitka neurona sa duinom trajanja epilepsije? Pojava kontralateralnih strukturnih izmena Pamenje i MTS Desna MTLE Leva MTLE Gubitak neverbalnog pamenja

Pad verbalnog uenja i pamenja Bilateralne lezije mezijalnih temporalnih struktura dovode do anterogradne amnezije! Bilateralna i nezavisna interiktalna EEG aktivnost iznad desnog (crvena strelica) i levog (crna strelica) temporalnog regiona kod bolesnika sa desnom HS (uta strelica) D K.M, mukarac, 45 god. Trajanje epilepsije: 15 god.

NMR nalaz: HS desno L Longitudinalna NMR volumetrijska studija: HS je progresivna bolest Koronarni preseci dva NMR snimka u razmaku od 3 god. kod bolesnika sa farmakorezistentnom TLE i levostranom HS. Fuerest D et al. Hippocampal Sclerosis Is a Progressive Disorder: A Longitudinal Volumetric MRI Study. Ann Neurol 2003; 53: 413-416. Evolucija unilateralne u bilateralnu HS

S.J, ensko, 47 god. Trajanje epilepsije: 45 god. Epigastrina aura esti sGTK napadi ? VEEG: desna MTLE NMR nalaz: HS desno i suspektna HS levo D L

Centar za epilepsije i poremeaje spavanja, KCS, Beograd Ishod medikamentnog leenja bolesnika sa MTS Populacija novodijagnostikovanih bolesnika sa MTS obino je sakrivena u velikim kohortama bolesnika sa epilepsijom u monoterapijskim studijama postoji ozbiljan nedostatak klinike stratifikacije i sindromske dijagnoze (ak i retrospektivno) zakljuci o efikasnosti inicijalne AE terapije iz ovakvih studija uglavnom se odnose na optu populaciju bolesnika sa fokalnim epilepsijama Bolesnici se farmakorezistentnom formom bolesti najee se regrutuju za add-on randomizovane klinike studije, koje su uglavnom dizajnirane za potrebe registracije novih lekova

inkluzioni kriterijumi u ovakvim studijama su jako uski i mnogi bolesnici sa MTS ih ne ispunjavaju ve znamo, na osnovu rezultata randomizovanih studija, da je bolesnika sa farmakorezistentnom MTS bolje hirurki leiti MTS i oekivana duina ivota JAMA, 2008; 300(21): 2497-2505. Hirurko leenje kod 35-god. pacijenta sa epilepsijom temporalnog renja produava oekivanu duinu ivota za 5 god. u poreenju sa medikamentim leenjem

Recently Viewed Presentations

 • Numpy and Scipy - Cornell University

  Numpy and Scipy - Cornell University

  b.shape is 3 a + b will pad b with two extra dimensions so it has an effective shape of 1 x 1 x 3. So, the addition will broadcast over the first and second dimensions.
 • Symposium:_x000b_A Computer Based Reading Tutor for Young ...

  Symposium:_x000b_A Computer Based Reading Tutor for Young ...

  The work came out of a collaboration between the RT's developers at Project LISTEN, CMU,Pittsburgh USA and our team at UBC in Vancouver, Canada, who offered our colleagues at CMU the opportunity to study whether this tool, which was developed...
 • Sonnets - Ms. Chapman's Class (Pre-AP)

  Sonnets - Ms. Chapman's Class (Pre-AP)

  Modern Petrarchan sonnet by Edna St. Vincent Millay. 1 What lips my lips have kissed, and where, and why, (A) 2 I have forgotten, and what arms have lain (B) 3 Under my head till morning; but the rain (B)...
 • Writing In Science - Butler County Schools

  Writing In Science - Butler County Schools

  Writing in Science: How to Scaffold Instruction to Support Learning Science Session Engagement Date and Focus Question Active Investigation Record data, take notes, make illustrations or diagrams Shared Reflection Application Writing Session Shared Review Questions about shared reflection of conclusions...
 • Entrepreneur Certificate Program Brought to you by NJ

  Entrepreneur Certificate Program Brought to you by NJ

  * * Business plans are a necessary tool for every phase of business operations, from start-up to expansion. A sound business plan will help you manage your business more effectively and serve as a tool for planning, marketing, and financing...
 • Simultaneous Round Table - Bay City Public Schools ...

  Simultaneous Round Table - Bay City Public Schools ...

  Simultaneous Round Table. Teams of four. Teacher chooses problems. All four students respond simultaneously. When students are done with the problem, they place their pencils on the desk. Students pass papers clockwise. Students check answer, initial, and coach if necessary....
 • TITLE TO GO HERE - South Sefton CCG

  TITLE TO GO HERE - South Sefton CCG

  2 Healthwatch events. Direct letters - S&F patient's only. Consultation Findings. Overall, there were 2000 responses to the consultation ; 1757 received through a completed survey and 243 individuals involved in 19 focus groups. ... Further engagement with south sefton...
 • Dear Teacher: - University of Windsor

  Dear Teacher: - University of Windsor

  She had an absent tooth. Dear Teacher: The basement of our house got flooded where the children slept so they had to be evaporated Dear Teacher: I am sorry Cathy was not at school on Friday as it was my...