PowerPoint-presentatie

PowerPoint-presentatie

Een toekomstgerichte aanpak voor de Private Huurmarkt Dominiek Vandewiele (CDO-UGent, ex-projectmedewerker VOB) Korte inhoud presentatie 1. Inleiding; doel en aanpak van het project 2. De commissie

3. Enkele aanbevelingen belicht 4. Enkele reflecties Inleiding Beleidsnota Vlaams Minister van Wonen aanpak nodig om huisvestingsnoden te lenigen inspanningen versnellen perspectief op korte en middellange termijn n door de sociale huisvestingssector n door de private sector. Opdrachthouder: Vlaams Overleg Bewonersbelangen

vzw (VOB) VK: Commissie voor de Modernisering van de Private Huursector Doel project private huur: evenwichtig samengestelde commissie gedragen probleemanalyse Beleidsaanbevelingen Termijn: 4 maanden (09/2005-12/2005) De aanpak Literatuurstudie Actoranalyse Interviews met experten

SWOT Situatieschets + Themas seminarie Commissierapport met aanbevelingen De Commissie Doel van de commissie: situatieschets + beleidsaanbevelingen onderschrijven Evenwichtige samenstelling actoren rond private huurmarkt: variatie aan expertise Interviews Seminarie 9/12/2005 + voorbereidende vergadering Resultaat: aanbevelingen over : - Uitgangspunten: algemene principes omtrent de

private huurmarkt - 2 themas (1) Een aantrekkelijke private huurmarkt (2) Hoe kan het beheer van de verhuring op de private markt performanter gemaakt worden? De Commissie: samenstelling - Dhr. Kris Coenegrachts (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Gent) Prof. Dr. Miguel De Jonckheere (VUB, Vakgroep Fiscaal Recht) Mevr. Katelijne DHauwers (Algemeen Eigenaars Syndicaat) Dhr. Freddy Evers (Vrederechter tweede kanton Gent) Dhr. Philippe Janssens (Studie Advies en Immobilin) Dhr. Filiep Loosveldt (Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening) Dhr. Marc Mahieu (Kabinet Minister van Wonen)

Prof. Dr. Em. Albert Martens (KULeuven, Stads- en Arbeidssociologie) Dhr. Xavier Mertens (Home Invest) Dhr. Hendrik Nelde (Confederatie van Immobilinberoepen van Belgi) Dhr. Paul Pataer (Huurdersbond Oost Vlaanderen) Mevr. Hilde Reynvoet (huisvestingsambtenaar Stad Sint-Niklaas) Dhr. Walter Roedolf (Woonwinkel SPIT Leuven) Mevr. Geraldine Serras (OCMW Gent) Dhr. Swa Silkens (Vlaams Overleg Bewonersbelangen) Dhr. Johan Vandenberghe (AROHM, Afdeling Woonbeleid) Dhr. Wim Van Opstal (Vlaamse Confederatie Bouw) Dhr. Ronald Van Paassen (AROHM, Afdeling Woonbeleid) Dhr. Piet Van Teemsche (huisvestingsambtenaar Stad Lokeren) Mevr. Annemie Verlent (huisvestingsambtenaar Stad Antwerpen) Dr. Pascal De Decker (onderzoeksgroep, stuurgroep) moderator:

Dhr. Bernard Hubeau (Vlaams Ombudsman) Enkele aanbevelingen belicht Uitgangspunten Het acquis communautaire 1. Iedere burger heeft het recht op behoorlijke huisvesting, ongeacht zijn bewonerstitel. 2. Er moet gestreefd worden naar een complementariteit van de private en de sociale huurmarkt. 3. Ook aan de doelgroep van het woonbeleid wordt kansen geboden op de private huurmarkt. 4. Iedere verhuurde woning moet voldoen aan criteria van aangepastheid en minimumkwaliteit. 5. Het is noodzakelijk dat gewerkt wordt aan een onderlinge afstemming van regelgeving op de verscheiden bestuursniveaus (federaal, Vlaams,

lokaal). 6. De private verhuur van een woning gebeurt marktconform. 7. Het beheer van verhuring verdient bijzondere aandacht. 8. Er moet een nauwere samenwerking tussen de actoren zijn, zowel tussen directe actoren (de huurders- en verhuurdersorganisaties) als andere in het werkveld. 9. Een doeltreffend beleid veronderstelt een grondige kennis van de woningmarkt. Thema 1 Een aantrekkelijke private huurmarkt Hoe kan de private huurmarkt aantrekkelijker gemaakt worden door betere voorwaarden te creren en oplossingen te zoeken om het huidig huurpark te optimaliseren en uit te breiden? Probleemschets: Aandeel huurders met zwak socio-economisch profiel neemt toe

huren als negatieve keuze neemt toe De doelgroep voor sociaal woonbeleid woont deels op de PHM vraag naar betaalbare huurwoningen groot, aanbod is beperkt te veel laagkwalitatieve woningen o.a. door vraaggarantie aanbod laagkwalitatieve private huurwoningen verkleint bij gebrek aan rentabiliteit Geringe impact van kwaliteitsbeleid, weinig positief stimulerend De kloof tussen wat de eigenaar als huurprijs wil en wat de huurder kan betalen moet op een betere manier gedicht worden. demografische tendensen scheppen nieuwe woonbehoeften: hoe kan de private huurmarkt hier op inspelen? weinig nieuw vastgoed voor de private huurmarkt, behalve voor hogere woonsegmenten Thema 1 Een aantrekkelijke private huurmarkt

Aanbevelingen voor een aantrekkelijke private huurmarkt: 10. Bij het streven naar een aantrekkelijke private huurmarkt moet tegelijk op twee sporen gewerkt worden: lange en korte termijn. Thema 1 Een aantrekkelijke private huurmarkt Aanbevelingen voor het optimaliseren van de huidige huurmarkt: 11. De inkrimping van de private huurmarkt moet op lange termijn gekeerd worden. 12. In overleg met alle betrokken bestuursniveaus moet gezocht worden naar instrumenten om woningen op de markt te brengen en te houden. 13. Wil men de private huurwoningmarkt op korte termijn betrekken bij het sociaal woonbeleid dan moet in ruil voor een prijs/kwaliteitsgarantie de overheid de vraagzijde bijtreden via een

meer substantile huursubsidie dan vandaag bestaat. 14. Naast een noodzakelijke aangroei van een sociaal en privaat huurpatrimonium blijft het model van het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK) met woonbegeleiding het lagere segment van de private huurmarkt dienen. 15. Er zijn op korte termijn acties nodig die een algemene renovatieoperatie op gang brengen, in het bijzonder op de private huurmarkt. Thema 1 Een aantrekkelijke private huurmarkt Aanbevelingen voor het uitbreiden van het aanbod private huurwoningen: 16. Vanuit een brede scope op het duurzaam wonen en een voldoende breed spectrum om ook het huren als een volwaardige keuze kansen te bieden moeten we op zoek naar nieuwe verhuurders

en een uitbreiding van het verhuuraanbod. We moeten de toekomstige woonnoden en woonwensen kennen. 17. Op lange termijn kunnen in Vlaanderen meer innovatieve woonen bouwconcepten uitgewerkt worden, mits ondersteuning van juridische formules, financiering en ruimtelijke ordening. 18. Een gedocumenteerd, gentegreerd lokaal ruimtelijk ordeningsen woonbeleid dient men een lange termijnvisie te ontwikkelen, inzake de ontwikkelingen aan de vraag- als aan de aanbodzijde. Thema 1 Een aantrekkelijke private huurmarkt 19. Maatregelen om leegstand tegen te gaan en woningen versneld ook tijdelijk beschikbaar te stellen voor verhuring moeten worden uitgewerkt zoals bewoning van leegstaande panden en woningen in afwachting van nieuwe projecten, bij overlijden, bij onteigeningsprocedures. Onteigeningen op rooilijnen en leegstand ten gevolge van onverdeeldheid moeten juridisch worden gedeblokkeerd.

20. Het lokaal bestuur is het best geplaatst om noden aan te voelen, de regie van het lokale woonbeleid op zich te nemen en pistes voor nieuwe initiatieven in samenwerking tussen lokale actoren en (potentile) bewoners op gang te trekken. De commissie erkent de belangrijke positie van het lokaal bestuur, maar er moet een financile en structurele ondersteuning zijn. 21. Het bevak-systeem, zoals voorgesteld in het Vlaams regeerakkoord, blijkt geen geschikt middel te zijn om het aanbod private huurwoningen te verruimen. Thema 2 Performant beheer Hoe kan het beheer van de verhuring op de private markt performanter gemaakt worden? Probleemschets: risicovolle beleggingsvorm

beheer van woningen: adverteren, onderhandelen, onderhoud en renovatie: gebeurt meestal volledig door kleine eigenaar enkele professionele alternatieven, maarweinig toegepast directe contact huurder-verhuurder is positief: compromissen weinig kansen tot breder overleg huurder-verhuurder Ruimte om beheer private huurwoningen te optimaliseren Thema 2 Performant beheer Aanbevelingen: 22. De commissie benadrukt de noodzaak aan een professionele ondersteuning en omkadering van de private verhuring, maar waarschuwt er voor de afwentelingmogelijkheden op de huurder 23. De private huurmarkt is gebaat bij een laag risico op wanbetaling. Er moet een kader voorzien worden om de eigenaar te verzekeren tegen risicos, zoals een verhuurverzekering of een huurwaarborgfonds.

24. Het systeem van het Sociale Verhuurkantoor moet uitgebreid worden om het beheer van sociaal verhuurde private huurwoningen op zich te nemen. De professionele aanpak van de sociale begeleiding van een SVK is een win-win situatie voor zowel de eigenaar, de onderhuurder als voor het Vlaams Gewest. Thema 2 Performant beheer 25. Het huurcontract moet duidelijk zijn over de plichten en rechten van huurder en verhuurder. Er moet gestreefd worden naar een betere informatiespreiding over rechten en plichten van huurders en verhuurders. 26. De commissie pleit voor een gedejuridiseerd overlegmodel met het oog op een minnelijke conflictoplossing tussen huurders en verhuurders. Hierbij moeten de belangen van de huurders en de

verhuurders evenwichtig vertegenwoordigd zijn. Dit overlegmodel moet voorafgaand aan de gerechtelijke behandeling kansen krijgen en de compromissen moeten gerechtelijk uitvoerbaar kunnen worden gemaakt. Enkele reflecties De Commissie Private Huur kon zich zeer goed vinden in de brede representatieve samenstelling. Het debat verliep van bij de aanvang in een open sfeer van constructief samen denken rond de toekomst voor de private huurmarkt. Er was steeds de luisterbereidheid en het respect voor ieders rol. Het streven naar samenwerking kan leiden tot win-win voor alle partijen. Het overleg as such heeft bijgedragen tot een breed leerproces en maatschappelijk draagvlak voor voorliggende. Dank zij de aanwezige expertise en knowhow konden de deelnemers hun kennis verrijken.

De enige mindere noot: het veel te korte tijdsbestek van dit onderzoeksproject. Het positieve aan deze omstandigheden: de hoge productiviteit. De tijdsinvestering en het engagement bovenop de eigen professionele activiteiten vanwege de commissie heeft dankzij intensieve inzet en medewerking, tot een gedragen beleidsaanzet geleid om de private huurmarkt nieuwe kansen te bieden. Slotaanbeveling De commissie was het unaniem eens over de volgende beleidsaanbeveling: De krachtige impuls vanuit het werkveld mag niet eenmalig blijven. Het zou zonde zijn om dit engagement te laten verwateren. De commissie in haar huidige samenstelling

en het proces tot beleidsvoorbereiding dient vervolgd te worden. Laat dit de aanzet zijn om op een structurele wijze een beleid voor de private huurmarkt te (laten) flankeren, zij het met iets meer ademruimte dan nu noodzakelijk was.

Recently Viewed Presentations

 • How PG&E implemented SAP BI-A and did performance tuning

  How PG&E implemented SAP BI-A and did performance tuning

  Oracle Apps. Data Services Engine. Siebel. SAP R/3. Oracle DB. SAP BI NetWeaver. SQL DB. DB2. XML. ... The Data Service Designer is the nerve center of the Data Services. This is where most of the time is spent during...
 • Safety & Health in the "Office" Work Environment

  Safety & Health in the "Office" Work Environment

  Take away any of these and the fire will be extinguished. Classes of Fire Class A wood, cloth, paper, cardboard Class B flammable or combustible liquids, gases Class C energized electrical equipment Class D combustible metal, chemical reaction Class K...
 • Dopolnjevanje Knjižničnih Fondov

  Dopolnjevanje Knjižničnih Fondov

  Publikacije na spletu: založniki zagovarjajo trditev, da je e-izposoja storitev, kjer ta izjema ne velja in velja izključna pravica nosilca avtorske pravice za dajanje na voljo javnosti * EBLIDA Komisija EU mora zagotoviti jasne pravne okvire, ki bodo knjižnicam omogočali...
 • Who Was Isaiah?

  Who Was Isaiah?

  'I will bring back the captives of Jacob' 'I will have mercy on the whole house of Israel' READ: JEREMIAH 30:18 18 'Behold, I will bring back the captivity of Jacob's tents, And have mercy on his dwelling places; The...
 • COMP791: Statistical NLP

  COMP791: Statistical NLP

  COMP791A: Statistical Language Processing Word Sense Disambiguation Chap. 7
 • The English Language in the Middle English Period

  The English Language in the Middle English Period

  The English Language in the Middle English Period An Introduction Middle English (1066-1500) Many more texts than OE period No standard variety of English Dates: 1066 Norman Conquest 1100 Round number! 1476 First printing in England (Caxton) 1485 Accession of...
 • Technological Advances - API

  Technological Advances - API

  Amended MARPOL Annex VI at MEPC 57, April 2008. Established new S limits for Global Cap and Emission Control Areas (ECA) Most industry NGOs supported keeping residual fuel in the mix. INTERTANKO called for global low-sulfur distillate solution. Took the...
 • Title

  Title

  Payne JM, France KE, Henley N, D'Antoine HA, Bartu AE, Elliott EJ and Bower C 2011, Researchers' experience with project management in health and medical research: results form a post-project review. BMC Public Health, 11: 424. Prabhahar GP 2008, Projects...