PowerPoint-presentatie

PowerPoint-presentatie

Bijlage 1 bij CvA brief 2002001613 Onderhandelingsresultaat CAO 2002-2003 Onderhandelingsresultaat CAO Sector Gemeenten 2002-2003 lnhoudsopga ve 1. inle id ing .................. . . . ........ .. ................ ...... ...... .... ..... . . ..... ... .............. ... ........ .. . ... .. ... . .... .. ... .. 1 2. Loonparagr-aa f ... .... ..... . . . .. . .... .. .. . .. .. . .... ... .... ........ .. .. .. .. ........ .... .. ... .. . .... ... 3. Preven tie en rentegra .. ... .............. ........... ...... ................................................................................... . . .... ....... .. l tie 1 ................. . 4. .K,inderopvang.................. .. ... ... .... . . ........ ..... . .. ... . . ... .................................... . ...... 5 5. 40 uur werken .................................. . .. .. .......... . ... . . .... .... .. .. .. ..................................... ..... ..... .. . 5 6. v c r lo fsparcn................................................................. .... ... .... .. . .... .. .. . ... ....... .... ... .. ... . ...... ... .. 6 7. IWK (zeggenschap over rubcidstijdcn) .............................................................................. Leeftijds be\vus t personeels bele 6 ................................................................................... 8. id.... Aansprakelijk J1e id...................................................... ..... . ....7.. .. .... ... .... . ... ... . . .. . . .... Wrw-ers en 10 -e rs......................................................................................... .. ... ....Doorstroom ... ... .. 6 9. C 8 heckl ist Gelijke Belo ning ..... ........ ......... ..................... ......... ....... .... ..... ... .. .. . .... ......... . . . . .. ..H.e 7 t belang van een krachtig n1anage1nen 10. t.......................................................................... 8 1 l. 12. 13. Gewe ldsprotocol.... .. ..... . ..... .. . ... ..... . .. . .... ..... . .. . . .. .... .. ............ .. . .. ... ... . ......... ...... ... .... ...... ... .. .... . 9 14 . Verlof op trouwda g ............................................................................................................ 9 1. Inleiding Op 14 april hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG enerzijds, en de vakbonden ABVAKABO 1:-i NV /NOVON, CFO/CNVen CMH.F anderzijds, een onderhandelingsrest1ltaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden in de sector gemeenten. Het beoogde akkoord lo o pt van 1 feb ruari 2002 tot 1 april 2003. Het beoogde akkoord is, conform hel LO(lA protocol, op alle onderdelen voor alle gemeenten bindend, n1et uitzo ndering van Amsterdam, Ro tterda m, Den Haag en Utrecht \ Vaarvoor alleen de loo ptijd en loonpara graaf bindend is. Echter, Rotterdam, Den Haag en Utrecht l1ebbcn :tich wel gecomm itteerd aan het akkoord betreffende preventie en rci'ntegratie. De gen1aakte afspraken gaan onmiddellijk in, tenzij in het beoogde akkoord anders is aangegeven. Voorzover voor een afspraak een wijziging in de CAR/UWO noodzakelijk is, kan die afspraak ,..,orden doorgevoerd, zodra partijen over de tekst van de wijziging ove reenstemm in g hebben bereikt en gemeenten daarover bericht hebben ontvangen. Het streven is 01n dat bericl1t voor 1 septembe r 2002 aan gc1n ee nten te st uren. 2. Loonparagraaf Salarisontwikkeling De salarisse n worden met terugwe rkende kracht per 1 februari 2002 verhoogd met 3,0%. Op I ok tober 2002 worden tie salarisse n verl1oogd met 0,5%. Eindejaarsuitkering De eit1(lejaarsuit kering wordt in 2002 structuree l met 1,0/o verhoogd tot 2,75%. De grondslag van de eindej aars uitke ring wordt het jaarsalaris. De bodem in de einde jaarsuitkering \vordt in 2002 structureel verhoogd 1net 10 0 euro tot 611 e uro. Postac.e ven De afspraken inzake salaris en eindejaarsuit kering werken door naar de pensioenen en de uitkeringen in verband met ontslag e n \Ver klooshcid.

3. Preventie en rentegratie LOGA-partijen constateren dat er wettelijk en maatsc happelijk veel ontwikkelin gen zijn op het gebied van preventie van ziekteverzuim en renteg ratie. LOGA-pa rtijen onderkennen het belang van het terugdringe n van ziekteverzuim en het bevorderen van rentegratie. Daartoe zijn partijen overeengekomen om, bove nop de wettelijke eisen, zelf extra afspraken te maken voor de gemeenten. De afspraken moeten leiden tot een verandering van vcrLuimcontrole naar verzuimbege leidin g. Hieraan moet met name in het eerste ziektejaar aandacht besteed worden, tijdens welke periode de af.<.praken moeten leiden tot een snelle problee n1analyse en diagnose, het snel ler 1noge lijk rna ken van in terventies en een snelle \verkhcrvatting. LOGA-1"artij e n realise ren zich dat, om deze actie goed te s troom lij nen, zo wel ge111een telijke werkgevers als de gemeentelijke \'\ er knemers hie ri n ondersteund moeten worden. ' 1 De afspraken betreffen de on1gang tussen werkgever en werknemer tijdens ziekte en de contractering van arbodienst en rentegraticdienst. Daarnaast zullen ook rechtspositio11ccl aanpassingen gepleegd moeten worden. Ook zullen gemeenten nadrukkelijk aandacht moeten besteden aan de communicatie omtrent rentegratie en preventie van ziekteverzuim . Teneinde de voortgar1g te bev1aken \Vo r den tot slot afspraken gemaakt over 1n o11itoring. Kwaliteitseisen Bij preventie van ziekteverzuim en rentegratie is een rol \\>'e ggelegd voor werkgevers, werknemers, de arbodic11st en het re ntegratiebedrijf. De verhouding tussen werkgever en \.verknemer \Vordt neergelegd in een verzuin1protocol, de rol van de arbodienst, respectievelijk het rentcgraticbcdrijf, krij gt::n vorn1 in het contract dat de werkgever met deze instanties sluit. Verzuimprotocol Partijen zijn overeengekomen dat in aa nvullin g op de wettelijke bepalingen over preventie en re"integratie minimale eisen ten aanzien van het gemeentelijk verzuimprotocol worden gefonn ulee rd en verplicht gesteld. Mid dels deze eise n wordt we rknemers en werkgevers een hand vat geboden ten aanzien va11 ziekteve rzuim vanaf de eerste dag van ziekte, via rentegraticactiviteiten tot eventueel uiteindelijk ontslag . De rninirnale eisen geven richting aan het door partijen gczarncn lijk gedragen inzic ht

rechten en plichte n geen vrijblijvend karakter he bben. De rechten en verplichtingen worden in de arbeidsvoorwaardenregeling uitgewerkt. Deze uitwerking, alsmede de toelic hting hierbij moeten duidelijk n1aken

in het GO of de OR. De lokale kinderopvangregeling n1oet binnen zes maanden nadat de LOG. - brief over het betreffende ondenverp is verstuurd, in werking zijn getreden. 5. 40 uur werken rn het kader van de optimalisering van de bedrijfsvoering zijn partijen ove reen gekomen om de mogel ij khe id te bieden tijdelijk de arbeidsduur van een werkne me r te verruimen naar maxin1aal 40 uur per week op verzoek van de werkgeve r. Deze uitbreiding van de arbeidsduur kan alleen voor door de werkgever aan te wijzen functies gedurende een van te voren af te spreken periode. De formele arbeidsduur (de normwerkweek) in de sector gemeenten blijft gehandhaafd op 36 uur per week. Instemming van de werknemer met de uitbr eiding tot 40 uur is vereist. De tijd elijke uitbreiding van de arbeidsduur naar maximaal 40 uur zal doorwerken in de pensioenopbouw. De werkgever legt het plan, dat ten grondslag ligt aan de uitvoering van de uitbreidings mogelijkl1cidnaar 40 uur, ter bespreki ng voor aan de OR. Na afloop van elk jaar zal er over de uitbreiding van <.Ie arbeidsduur naar 40 uur aan de OR worden gerapporteerd. Deze \.vijziging gaat in bij het definitief v.orden van het akkoord. 5 6. Verlofsparen Op grond van artikel 4:3 CAR/UWO is het thans 1no gelijk om door middel van extra gewerkte uren (spaaruren), verlof te sparen en dit verlof op een later tijdstip op te nemen. Partije n zijn overeengekon1e11he t aantal b ronne n ten behoeve van verlofsparen uit te breiden. Na.ast de extra gewerkte ure n zullen ook vakantie- uren, ADV-ur,en ove rwerkuren en in het kader van het cafetariamodel ' ge kochte uren' kunnen worden I1gezet 0 1n verlof te sparen. Hier blijven de bestaande voorwaarden, genoemd in artikel 4.3 CAR en artikel 4:3:1, 4:3:2 en 4:3:3 UWO en hoofdstuk 4a CAR, gelden. 7. IWK (zeggenschap over arbeidstijden) Partijen zijn overeengekomen om gemeenten een planningsinstrun1ent aan te bieden ter ondersteuning van zowel werkgevers als werknemers bij het bevmster omgaan met arbeid e n tijd. In dit kader wil het L OGA een zoge11aamde " individ uele werkkaart (J\VK)'' gaan ontwik kelen. ldce van de [WK is onder meer, dat

helpen vor1n te geven aan dit beleid. LOGA-partijen achten he t van belang dat gemeentc11 nu al maatregele n neme n die de gemeente en haar medewerkers in staat stellen om langer doonverken beter mogelijk te maken. Zij advisere n ge meenten in dit verband om bij medewerkers vanaf 50 jaar in functioneringsgesprekken of loopbaangesprekken explic iet aandacht le besteden aan de inzetbaarheid van de medewerker. Pa1t ijen \Vij ze n e ro p dat een advies van de arbodienst hierbij helderheid kan ve rschaffen voor zowel , ver knemer als werkgever. Ook adviseren LOGA-partije n dat gemeenten bij interne vacatureve rvulling bij die functies die geschikt zijn voor vervulli ng door oudere mede werkers, de plaatsing van oudere medewerkers nadrukkelijk overwegen, waarbij de fysieke en psychische mogelijk heden van deze rnede werke r kunne n worden meegewogen. Daarnaast \vordt de oudere mede\verker gestimuleerd actief in te spele n op zijn moge lijkhede n, \vanneer de gemeente inzic ht geeft 7 in de functies die n1et nam e voor oudere medewerkers gesclnkt zijn. Hierb j valt bijvoorbeeld te de1lken aan fu11cties waarin de oudere mede wer ker zijn ervaring kan inzetten als coach, _ , ,, _ mentor of ' traine r. .. - Zoals ee rder aangegeven zijn, I OG A-pa rt ije n van mening dat het \Ve nse lijk is om het Janger doorv. er ke n van oudere werknemers te bevorderen. In dat kader zijn zij overeengekomen dat gedurende de looptijd van dit akkoo rd een studie zal worden verricht naar een he rinric hting van de FPU-gen1eenten, zodanig dat het aantrekkelijker wordt0 111 langer door te werken. 1 11. Doorstroom WlW-ers en ID-ers Door de K G A is met de bonden in december 2001 een -protocol o vereenge komen waarin afsprake11 zijn gcrnaa.kt over de be.vorde ring van de uitstroom van W IW -ers naar reguliere arbeid. LOGA-partijcn hechten groot belang aan het vergroten van de mogelijkheden voor WfW-ers en ID-ers om vorm te geve11 aan hun Joopbaan. Doo rstroming van WIW-ers en ID ers naar reguliere arbeid is hierbij cruciaa l. Daarom adviseren zij om \VIW-ers en ID-ers die \Ve r kzaa,n zijn bij de gemeente en aan de gemeente ge liee rde instellingen in geval van vaca tures te beschou,ven als i nterne sollicitanten. Partijen zijn van me ning dat de atspraken die eerder in het LOGA zijn gemaakt met betrekking tot scho li ng en emplo yabil ity juist voor deze groepen medewerkers een extra i1n p uls kunnen betekenen voor doo rgroeimogelijkheden binnen de gemeen telijke organisatie. 12. Het belang van een krachtig management LOGA-partijen zijn zich er van bewust dat gemeenten in de komende jare n voor een aa11tla grote veranderingen staa n. Te denken valt bijvoorbeeld aan: de versnelde invoering van ICT-toepassingen, gepaard gaande met een groot aantal o rg a nisatieveranderin gen; de voortschrijdende juridificering van de sa me nleving , die leidt tot een toenemende stroom van bez waarsc hrift e n en tot een taakverzwaring van bijna alle afdelingen die met enige vonn van pub l ieke dienstverle n ing te maken hebben; de dualisering van de gemeente zelf, die een andere n1anier van melden en behandelen van informatie en risico's tot gevolg heeft. Deze e11 a ndere veranderingen leiden, sa n1en met een toenemende verwachting van burgers over het prestatieniveau van de ove rheid1 tot een groeiende werkdruk binnen de gen1ee nte lijke orga nisa ties. Otn deze ontwikkelingen in goede ba11en te leiden is kwalitatief goed n1anagement in de gen1eenten van cruciale waarde. LOGA-partijen onderschrijven op dat pu11t de conclusies van de conunissie Van Rijn. LOGA-partijen zien het als hun gezame nlij k belang om te \verken aa n een ,:ersterking van hel management en aan het creren van ra ndvoo rwaarden \\'aarbinncn het management optim aal kan func tion eren. Par tijen wijzen er op dat l1ct n van de belangrijkste ta ken van het management i.s om de org anis atie te beschermen tegen een onverantwoord hoge werkdruk. Van overheidsmanagers mag worden verwacht dat zij in staat zijn politieke bestuurd ers te adviseren over de te stelle n p riorite ite n in het werk, rekening houdende met zowel de beschikbare capaciteit als de politieke en bestuu rlijke wensen. De partijen z ie n het, gelet op de belangrijke rol van het rna nage me11t in het terugdringen van het arbeidsverzuim, als een randvoorwaarde dat in het functiep rofie l van 8 leidingge venden de directe managementtaken een steeds zwaarder accent krijgen, resulterend in meer tijd en aandacht voor de uitvoe ring van directe managen1enttakcn. Partijen onderkennen dat de beloning van hogere functies om een l1erbezinn.ing vraagt. Waar aan manage rs hoge re eise n \Vo rden gesteld, dient dit zijn vertaling te krijgen in de ftmctiewaardering. 13. Geweldsprotocol Partijen hechten aan extra aand.ac ht voor geweld van het publiek jegens ge1nee nteambtcnaren. l lct LOGA doet gemeenten de aanbeveling om op lo kaal niveau een gewelds pro tocol op te stellen . Gemeenten zullen hierbij worden ondersteund door middel va n een voorbeeld. Daarnaas t vraabTt het LOGA aan de Branche Be ge leid ingscommiss ie (BBC) van het Arboconvenant een project op te starten ter ondersteuning van gemee11ten bij de in vulling van beleid ten aanzien van geweld jegens ge1nee nteambtenaren.

14.Verlofoptrouwdag Partijen z(in overeengekome n om ver lo f met behoud van bezoldiging te verlenen op de dag dat het huwelijk of geregis treerd partnersc hap van

looft . Tehd'aonnll'llffM!r RSHVJ20020116TZB . o & birelret1.nl ' PoltbMr 1371829 Ba l.50.10.4 8 1 :, 8111,ge(n) 2 Gearte dames/heten, bo.nl . KIIK-404, 08.98 079 3536 303 113()-1011 F D900AB"V"".'"a".",' (2282:,12) " -' 079 35'21221 o 1 1 2002000815 , lnlet_.g . . , . Zoalus ia in de '4x>p van.2000 en 2001 door ZOfg een onderzoek ullgevoerd naa r . .. de m o_ag likheld.van art>eklSYDOrwaerdn .-i In de m b . I n de COnlurt ambulaneeaectorzijn nu drle verschlllande mbuldsworwaard_nrg en van kJachtO n:gever de hnnanlsatie helft hebben :iog9flaafflde pUbliekrecntelijke statu . leta helt DaZ valt onder dez_Jjn . van het de pe,saneel valt onder de g 1.oeoc,teHjka I J nminder g , d dan CAJ:'de IUWO. m en weet, Ambultlncezorg. ZIJ zijn p r i v a a b e c t t wenmemera. Een laatste, h f f t llelne g1019P, valt onder de CAO amt,>tenaar en Ook 2iekenhu.lzen. dit iJJn pnvaatrechtalgke CAO we11tnen;6fS. . Sociale partners bij de CAO Amb ulancezorg,hebben om het onderzoek naar een mogelijke d. o, werkgevers enharmonisatie de IJJ d e s g meente-n zijn er, n-a daartoe te zijnu l tge 1.1Qdi bij btiokk. n Afte betrokkei:t het de uitkomst van het onderzoek aanvaard ats .een k .

. partijen van de stand vanzaken op 31 december goede ' ' wee,gaye . . 2000. Op grond van het onderzoek zfen wij goede JTW?Qelijkheden orn tof n regeling van albeidsvoorwaarden te k ome,n Het gaat danom. n pakket van atbeldSVOOfW;iarden dat zawel in depubffekrechtelijke bedrijven als in de privaatr9Chtelijke bedrijven toepasbaar ts. Het reafiseren van n . pakket van albeidsvoorwaarden kan in belangrijke matebijdragen aan een verbetering van de budgettering hetgeen de.. gemeenten van gro:ot vooral belangvoor Is. Daam?aSt wordt d werking van e a r b e f d s m t in de sector verbeterd. sterk . . van . Er is onzerzijds informeel overleg gevoerd met ambtenaren van het Ministerie VWS W elzi n j en Sport). Daarbij is gebleken dat ook dit Ministerie graag naar n regeling wil omdat dan (VoJksgezondheid, arbeidsmarkt beter: de functioneert. HetMni si te rie erkent dat als er eenmaal n regeling is, de financiering van de sector daar dan moet worden ook op afgestemd. . . Uitgangspunt van onderhandelingen oDe vier betrokken bonden hebben naar aanleiding van de hiervoor summier weergegeven overwegingen aan hunel den de vraag voorgelegd of zif kunnen instemmen met het streven te komen tot n pakket van a rbeids voorwaarden. De ledP.n hebben io zeer grote meerderheid_uitgesproker , dat zij dat willen. kunnen dienen deon de rhand elingvan en. arbeidsvoorwaarden Ook dat pakket is in voorgelegd zeer grote meerderheido nde rschzou reve.n Daarnaast is aanvoor deleden een pakket dat als uitgangspunt inzet Dei treft u als .bijlage 1. .. VI E R a0 N D E N B R I E F . . . , I ! I Datum 12 "bnlarl 2002 .

Kenmedc RSHVJ 20020t1 6TZ8 Pagina 2Vlll2 dus over een mandaat om ta onderhandjen.Anderzijds merken wij opdat wi] geen verplichting zijn aangegaan om tot n ar.beidavoorwaardenpakket voor degehele sector te komen. . Wijhebben nfet voor een votledlge hannonlsatie in een keer. Het ondefzoek van Zorg De inzet omvatonvoJdoende niet alfeen albeidsvoOrwaarden. Ermaken ook deel bidt daaryoor a a s p u n t e n . Bovendien zouHRM-onderwerpen het proces daardoor t e van nplex Consul ge uit WiJ geloven warden. Dat betekent dat wij bij een positieve uitkomst er van uit gaan dt da onderwerpen (kunnen) o dat d t voor een ventertclng van dekwafltett van

. ' .. . . . er:d ,roagw.1Jatl)dst4>p-.n kan WOiden ovenegd als d-e ' . s p & t ijdstippen u niet schtkken. . . . Bijgevoegd beft u aan ijstaan van de d bonden nog deelnemrirs.zulten toevoegen. . -. . .. . .. .. . Met vriendelijke g,oet. Namens: C FO A.Ff. bond1 W.J. Berg ABV CNV . Hubert F ijve'nbond,e. i .. oten, P. van der Molen ' . . .., . .. . . ' ol . . amdeadata . m e r s aanh'Jtoverteg. Het is mogelijk dat Sen of meer Wij hopen op constructieve . ondamandetingen. . IOpjd van de CAO Ambulancezorg de onderhandelingen op korte t&.Jnijil willen beginnen en zo mogelijk rond 1 . ;' / / . ' Blflaaa 1 bi) brtef.d.d. 12 re Inzat iaoz nr.lShVj20Q20118tzb voorondemandellngen . i- Nh.afg.lmiiie a.beldsvooraardenrag9'fng voor de ambulancuector

FNV. CFCNV-bond, CNV Bedrijvenbond.FNV va.n ABV Bondgenoten . 1. Looniftzet . Onze inzet is het s a f i u : i s g v a r : i de prheentelfJ"ke.CAO va te -,passing 1e1a1an zjn o_pdti sedu:f gehel Qua salan(lng houden wj.darrook e- t uitgangspunt aan zoals die wordt aangetroffen lopende-Ohdertt&n:deHngen bY.gemeentelfjk diensten. D betekent schaal 7 v o o r chaudeur bij da schaal 9 voor de . ., . en verpleegkundige: W.beraden ons nQg op het niveau voor de cen l.ist Dezeis echter niet in het o pgen _k en. . .. . . . . onderzoe, De eindejaarsuitkering dient voor de gehele sector op 3,4 % uit te kc,:nettmet een bodem tnniinste : . .. . . van Umaard n n8;ir de pensioen- en . E.511. moetde eindejaars ,:ing.dor.verke Conform het.ehelestreven in de (aemJ. rheisseclDl'l.ln, is de d m a a n d voor de wtkeringsgerochttgden ambulanc=es8c:tor wifen .. ' .een 111fbeidsvoorwaarde waar . ' wj on, hardvoor ' ' . ' ' . . maken. . . ._ Wij zetten erop n.fUncUebeechrijvlngen en b1Jbeh0nmde t nschalen !nde . arbefdaworwaarden,agelJngop tenmen. WaMaer IIJk'- dll!t een f u gezamenlijke nocvtzakefijk 3.0gehantoo, m o a worden. r d e r i. n g s sIs, y szou t e' efVV(3 m ' W willen ovefieggen r de ingangsdatum dan wel gefaseerde Invoering met o kracht Hetbetreft dan metterugwerkande name . . . . . Conk.tn, 0n11a r b s v o o , w a a r d e n b e w o d e sector een algemene looosvemoglng n ages lr C>,Sk.t deinscbaHng. ' een WI Wifle. n lijder;sa daz&.ond an.dellngen daarover spreken mat als i(lgangsdatum 1 januart 2.002. .

2. : v-.rgoedlng,i: Ogftngen . . 5'!mengesteld door een SlCteme deskundige van de meest Js zeer 1ecer1t c11en e- vo ortc.ome_nde roo&ta.s.en de daarmee samnhangende bandtM'ledte van de ve,goedJ,:,.g. .Op daarvan wiflen wij een - D deflnitievInzet omtrent de 9t!rgoedingsrgelngen basis . daarom nog aangepast worden. Op dit spreken wij een v o o r i ( e u , uitvoor kan afweging vergoedings,egeHng zoal& die is opgenomen inde deCAO t Ambulancezo.rg - - - .,. 3. Arbekl Llur, vakantie en Wg zetten In op een werkweek van 38vertt' . uur. De basisregeling vakantie-uren moot een minim.um van 172 uren vakantie garandel". Afwijkend daarvan zouyoo, jongeren 90dr de 2'1 jaar een minimum van 180 uren vakanti-e moeten .. . . e_en minlmufl'.I van 1 uren . gelden _en voor vijftig ptuseers vakantie.. Wetken tijdens weekenden moet bepenct worden tot maximaal 28 wekenden werken perja .ar Voor wat betreft hefouderschapsvertof is onz inzet:dat minimaaJ de regeling in dehuid e CAR/UWO Aanspraak gedeelteijk betaald (75%) verlof gedurende een g anteerdop wordt Dat betekent het yolgende: . aaneengesloten periode van .. tenminste 1 en ten hoogste 6 maanden en over ten hoogste de helft van de voor betrokkene geldende arbeidsduur per week. Werknemer dient minimaal 1 jaar in dienst te zijn met een dienstverband van 14.4 uur pe r . .. week. De oovenwe ijke werkfoosheidsuitkeririg, zoals die Sif!ds 1 januari 2001 voor 'geme!! ntelijke werklozen' geldt (vanaf 1 januari 2001 werkloos in de zin van de Werkloosheidswet), dient voor werknemers van de gehele sector ingevoerd te worden. Voor het bijzonder verlof stellen wij.het volgende voor: ) . . , . 00daak . OVer1fden tarit. 1 Qlaad (hlerondef' villlen ook nlet la#Cllland t.tndag graftnll/ . ownatle, met . een Mlllmaal n2 Il.Min.af

1 IWl2 ' 11111C127 of v a t g vak,11.9.1 9 ,g.'OI ianlllltle . Ziek .. gan . . gunMII uur3a,ar voe1tc..u.- -V IIt lf lno. ,t , 'Illntcb'3n vanluldu:zdld 1M . 1111 gd;iihi------ - - - - - ---:-- - .-:----.:- ta1 . n lult IIE 11 f1911\get,c, bllJlanland- 24 - : ., .- -, - ---1 mo et . . . BI ,ddtt - lt'IU!h6iZOijjlt,g nocr,g la : . , . . . . . . . maandan.aui 1MQ,--. , wanten: ZNf'. at -f-l z:i.11a1t- 111lsagWw .,; IRnft In . w1sh . . .. . ' ' ' Q -.chtaa.kl . . . . . . . . 'NijwfflenOl'lS hant 'Nlkfi ,mq: een ve.;:iliehtateflii,g gaheie anlbut.aneaedor . . .. onder het Na de aanslutiing d i e n d. d:c11111n

minimaal g l k 1 B kunnen maken vanYQOfZienlngan ABP. (lfe n u door n gebodeb. lltte,aard -l bij da a n g vri.werkname" die nu gebruik zoals 4. p.,.1o9.n van.e "- maken van PGGM.itn een afdoende ovargan'gsl'lleht WOfdt:n b edonigan. Ons.strevenIs en ander In cntatvor!P rond .te enhebben 1$er1ijk 1 Jaar n .de tot stand koming van B arbeidsworwaardenntgellng. .. dealgemene t .. 5. S.,lorenbeleld Wij.stenen voor de gehele sector o de yoor maJ een ontslagleeftijd van ' . .55 ng ' . regeling Functioneel LefljdsOntslag (FLO) . jaa"r 6. ztelftekoaten .. . . Onzeinzal is regeling te treffen waarbij de gehete u l a n c e s e c t o r bijIZA ondergebracht wordt. IZA cc:EH)teert b ij toetreding alle wetknemers n hun gezlnsteden zonde(' se4ectie.oaar tegenover d t er een verplic:h deelname geldt Dat vereist aantal gevaNen overgangsrecht. s.taat . . . in . 7. ArbeldsongeahJktheid . voor wat betreft de arbeidsongeschiktheidsregling wordt lngzet op een 100 % loondoorbet,aling . ' 24 vanmaanden met een garantie-uitkering bij afnemend& arbeidsangeschildheid. Voor toepassing zal een afdoende overgangsrecht worden bed. onQen. van . 8 . Arbo-convenant . Om voldoen.de grip te krijgen wie op het Arbo-beleid van de ambulancesector in zjn geheet en van d verschilende ambutance iensten in het bijzonder, is e d e door de SOVAM een aaFtzet gegeven voor een Atboconvenant voor de AmbulancezOJ9. In een dergelijk convenant leggen de verschillende partijen, hetMinisterie van.Sociale Zakenen Werkgeelgenhejd, werkgevers en werknemers, afspraken vast die de arbeidsomstandigheden binnen de sector moeten verbeteren. Het voorkomen van ziekte en arbeidsoi,geschikthmd is voor elk van deze partijen van belang. In het

convenant :.>eze afspraken moeten er toe teicjen dat het ziektever.zuim wordt teruggedrongenende . . wor WAO-n extra, bovenwattEMjke afspraken gemaakt ter verbetering van de arbeidsomstandighdeen. . . 2 instropm wordtin geperkt. Medio november dit jar zijn de besprekingen overh et convenant begonne. n Verwacht wordt dat in het r s t e kwart.aar van 2002 ee.n intentieverklarign g eteken d iar worde. nfoorbetrekken partijen. M a g jk wordt in het derde kwartaal van afgesloten. .. . . . . . _ 2002 het conyenflllt . stellen voor dat de fsp,alcen vaneen w,; v e n a n t geacht worden,ntegraat maken vanda algemene art>ef voor : a r r 1 . . del uit regeing. . ,. . 7. _. . SchoJfng Alle rnedewerke.rsfn de ambufancezorg dienen regelmatig te wonfen bijgeschoold, zodat hun kennis parate op ail.bUjft en .de kwaliteit-van zorg gawa,torgct !s.. Ontwikketingn btnnan htt moeten h i j g en niau:we tehnleken moeten ..Wlt dat v a k g wanten e alle ambufancan,edawertcers racht moeten krijgenop oplefdlng. Medawe,qispleltan in de won:len moetn kan8' om voini te geven aar, hun l a o p b a Een inslrument dat hierbij a m b u l ann Zijnsi het Pe.r19o,n1Jjk OntwtJ(kaftngJplan (P_OP) . In dit pJan maken r e n w e l ' k n e m e r en de.acties die vannut over .)k.word ondemomen ,m.dewerknemer verder te o n t w i k k afsp,aken afgestemd op de.apaciteiten kan , en ambities n a geza wet1tnem.er . 8. . Rllhtagratle . . Opdtachtgeversdlap , .. . . van . . o: .

Per 2002 verandertd. e uitvoertio;g de socialei zeJcerhekl, o s( uwt ). In de S p l a n n e n Isgeregeld; dat de itvemg van de raJngi-atie wn bekendals deS. btar tructuru Uitvoe,tng voormalig (gedaeffalijk) art;,eidsongschikta.1vo.tlecfiQ wontt geprivatiseen.:J Kern van ert 1. o opdlachlg het an ic hap h cl t fn dat IOCqlle partrun.lfsprJcan r.no,teri malcen aver de aanbesti:tdlng van reTntaQl.ii trajecteri van a r t ? e l d s o n e n . W e r 1 c g a v e r s hebben na van 2002 de wetteltke plicht een reTntegtatletr.aJect onder te '3n)ngan bij een.(J)rivaat) tefnlegratie.bedrf.Jf 1.Januart. V\.wtcg8'ieB l;fjjvn minlfflaj twiee jaar IQ( maximaal zes jaar.veranlwoordellJc voor.de reln teg rat,ie De. 'W'e ever moet de aanb estedfrigvan de trajecten in overleg met e waiu1Crn81'$V8f1egenwoordJging of OR en vkbond organl sena. n '" prindp aangeeft waarop het o p czo tad ' 1 tde g e wetgever h a p k adtie n p CAO-nive.au tiet dt s :narnaagk op r i J f l li n s td l ' l g a n c h e e_n belart9'f'I da warimeriler aptlmaalOm til kunnen behartige_n. geven wt devoorkeur aan het de -over d v o l g a e van afSprakenmaken in d guamenlfJke a beldsvoorn ardenregeling. Wij stel : o . randvoo;waarde. In regelng afspraken voor temaken: de kwaliteitseisen die worden gesteld aan het co.ntract methetrelnlegratiebeleld (kwaliteit. duur V81'I reJnteg,- tJe, bejegeninq werlq,emer, achtenrik:hte .tc prijs. ); - . . heipakketvan maatregefen gericht opdeIndividuele vroegtijdige ralntegratie; posittaversterkende maatregelen voor werknemer zoals vergoadni g s regellgn en voor scholing, vemuiziog, vergoeding reiskosten bij axteme herplaatsing, persoonnjk budget; het percentage van de loonsom dat gereserverd wordt voor raln_tegratiebetei ... . deze ct. . - te nnijnwaarvoor de werk{i"!Wl"Verantwoon:Jelijk li voorhet raintegralfelrajd; . kwanbl:atieve en .. t a t i e v e doelstllin.gen Afsc:haffsn ont.slsgn,geling In juni 2001 heeft het Bureau Bere n_ ot een voorondetzot:k gedaan naar de stand van rondom r e , n . t i e vanarbeidsgehandicapten zaken en gedeeltelij arbeidsongeschikten in degem een te, n

Conclusie van dit o n d e , z ' k : I n desector is nog een wereld te winnen als het gaat om reTn tegrat.ie Wij vinden data l e l Inspanningen erop gericht moeten zijn om instroom in de WAO te voorkomen en stellen daarom voor om dehuidige c,ntslagregelingvan arbeidsongeschikten af te schaffe. n . 9. Aa.nsprakaHJkheid AansprakBly'kheicJ hulpverlener bijuitoefening van het beroep . Steedsv akre wordenhu lpverleners zoal& ambulancechauffeurspersoonlijk aansprakefijk gesteld als erei ts mis gaat bij een calamiteit De afweging om acuut in te grijpen en deze persoonlijke aansprakelijkheid,kan de hulpverlener voor een onmogelijk dilemma plaatsen. Werknemers kunnen in de uloefening van hvn beroep geconfrunteerd worden met straf- of cr.'ielrechtelijkevervolging dan wer bij een tuchtrechtelijk procedure. Wij stellen voor cmde koste,:, van rechtskund gi e hulp door de werkgever te latenve rgoede. n gewaarborgd zjni. Oe vrijheid van advocaatkeuze moet daarbij wel FinancilJle tegemoetkoming bij diens/ongevallen . Jonge veelbelovende wedtnemers kunnen tengevolge vaneen d.ie n stongevat geheel ofg e deel te l ' ijk arbeidsongeschikt worden. De W O-ultkering is gebaseerd op het laatstverdiende loon. Was de 3 . . . . weR.n11mar niet,arbllgsongeichiktgewo,der,, dan had hl'Zij nog can1nk\.l'tnen maken n een . o anZienDjk Nogr salaris kunnen hebben. De werknemer loopt toekomstig inkomen mis. In de praktijk v(dienen. voorstel te talen WJrgQadan voor is het vaakOns tastig om is om de we,tqJawtr een inkoinenssct,-de. deze vut Objectief vast te stallen wat de ..werknemer l h a . h nog had kuMen . b AttMPf8k90Jlchtl/d d l e n s v a l . . .. DebNCh!!frratng van bi gemeenten bi dienstengevallen lt veet slettter dan die van wericJlemera iolgpFdltvaor de de we,tcgever ambtenaren In h e t b e d r i e n . De warkol:ngevir,O van de warknemer. De W9l1cgev8r m - maab_4 1ler.nemen die redeHJk..-wijs zi jnom sd'tadewiVgheid lljdt: Schiet de wemgevar.hiel'lrt tekort, dan ta nodig . te vooi'koinen dat de jegens de W8fknemer aans - hij de die deze in de uf_toet'ef?lng vann tuncaa liJdl we werkgever ltoet bllWl)zn da hQ mgpllchtnagekomep of aanlrJnen dalde schade het gevolg De la va1 opz9' of s t a roekeloosheld van de werknemer. Er iasprake van een{bfna) rtsfco. aanspakefijlch waarbij de bewts,lasl tan gunate van_-de wartcnemer Yan docnlaggevBnde betekenia is. wt Yi dat d b t e n a a r in g e l i j k e besche11nd moet wardM l9gen arbeid$0ngevallen . een gewone werknemer. : _ . .

. - De CentraJe Raad van zich lnmidtlela ook gereaNteed dat er geen en is om ambaitaaen versc;:hftlend te">b ehand len voor hat ontstaan van een tlI Jtlf&ong Beroepl1 beloer,vz:iektD. ;aad Y9rfdaart dus etgenljk de uft artlcel Wetboelc l e n d e of een r 0 , n nu ook' expldet 7:158van tDepUing la op dlen lrekk.lngen nietambainaren. Wij ateflen voor om in W)8luitJng op.de ubpraak van d .Ce nmile Raid van 8eri,,tp een artikel confot11i darom ft zr,.. .. Bwg" . het Butge,IJc Welbollt In de tJ8Z81i"nenlijk8.artlelCIIVODIW ardenregellngop Ie M i , l & I . . ' .. . . .-- . - .. ' . .

Recently Viewed Presentations

 • Slajd 1 - bpkg.gov.ba

  Slajd 1 - bpkg.gov.ba

  JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BPK GORAŽDE IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2009. GODINU Povećanje broja nezaposlenih u 2009. godini za 67 osoba ili 1,6% - Broj zaposlenih u 2009. godini povećao se za 415 osoba ili 8,58% - Stopa nezaposlenosti na...
 • Visual Rhetoric - Northern Arizona University

  Visual Rhetoric - Northern Arizona University

  Visual Rhetoric English 105 Everything is a Text Images can be "read" and interpreted in the same way as written texts What does this logo say about Northern Arizona University?
 • Quantum Mechanics &amp; Electron Configuration

  Quantum Mechanics & Electron Configuration

  Electron Configuration Diagonal Rule. Starting with the top arrow, follow the arrows one by one in the direction they point, listing the sublevels as you pass through them. Stop when you get to the sublevel you need.
 • Public Health and Prevention - Columbia University

  Public Health and Prevention - Columbia University

  Public Health and Prevention M6920 September 18, 2001 Goals An overview of the public health perspective An introduction to the relationship of public health to personal care The contribution of Healthy People 2010 The IOM report on Public Health 1988...
 • COMPOUND Tara cooked dinner for us, and Tom

  COMPOUND Tara cooked dinner for us, and Tom

  What happens to Pony boy when he walks home from the movie? What does Ponyboy mean when he says,"I lie to myself all the time?" Do you every lie to yourself? Why? How do the characters treat members of the...
 • Εξουθένωση και κυκλικό ωράριο

  Εξουθένωση και κυκλικό ωράριο

  Για την επαγωγική στατιστική χρησιμοποιήθηκε μη παραμετρικό τεστ δυο ανεξαρτήτων δειγμάτων (Mann whitney Test) και μη παραμετρικό τεστ (Κruskal-Wallis . T. est).
 • Connective tissue diseases - wickUP

  Connective tissue diseases - wickUP

  Histology : thickening of collagen, inflammation in early stages at lower dermis ... GIT-oesophagus 75%, dysphagia, oesophageal reflux. Colon- diverticulae, constipation or diarrhoea . Jejunum and ileum- malabsorption . Lungs - progressive diffuse alveolar fibrosis. ... Connective tissue diseases
 • Importation and Injunctions - Berkeley Law

  Importation and Injunctions - Berkeley Law

  Importation and Injunctions Patent Law 4.13.04 Bayer v Housey Screening technique Looking for "agents" that inhibit or promote activity of a "protein of interest" Eg, disease-associated protein (mutation product, for example): how do various "agents" affect it?