Osnovni principi i istorija operatvnih sistema

Osnovni principi i istorija operatvnih sistema

Raunarske mree - Uvod Raunarska mrea - skup nezavisnih raunara, meusobno povezanih jedinstvenom tehnologijom. Dva raunara su povezana ako mogu meusobno razmenjivati podatke. Sama veza ne mora da bude izvedena bakarnom icom - mogu se upotrebiti optiko vlakno, mikrotalasi, infracrveni zraci i

komunikacioni sateliti. Internet i World Wide Web nisu raunarske mree. Internet nije jedinstvena mrea ve mrea koja povezuje mnoge mree, a Web je distribuirani sistem koji se izvrava preko Interneta.

Distribuirani sistem je softverski sistem koji se izvrava u mrei, zaklanja je i daje joj visok stepen ujednaenosti. Motivacija za uvoenje mrea Poslovne mree Deljenje resursa fiziki resursi, podaci

Informacioni sistem preduzea u najjednostavnijem sluaju moemo da zamislimo kao jednu ili vie baza podataka, i izvestan broj slubenika koji pokuavaju da im pristupe daljinski. Podaci su uskladiteni na monim raunarima zvanim serveri . Slubenici na svojim stolovima imaju jednostavnije raunare klijente pomou kojih pristupaju udaljenim

podacima. Klijentsko serverski model Komunikacija Motivi Komunikacija - E-pota Zajedniko editovanje dokumenata

Video konferencije Elektronske transakcije Elektronska trgovina Kune mree

1. Pristupanje udaljenim informacijama. 2. Komuniciranje izmeu korisnika. 3. Interaktivna zabava. 4. Elektronska

trgovina. P2P Pokretni korisnici Fiksni beini sistem(fixed wireless) Mobilni beini sistem (mobile wireless).

Drutveni aspekti Forumi Privatnost pote Anonimne poruke

Kvalitet informacija Bezbednost Mreni hardver Klasifikacija raunarskih mrea se moe izvesti na osnovu dva aspekta:

tehnologije prenosa podataka i veliine. Tehnologije za prenos podataka Veze za neusmereno (difuzno) emitovanje.

Veze od take do take. Mree s neusmerenim emitovanjem Mree s neusmerenim (difuznim) emitovanjem (broadcast networks) imaju jedinstven komunikacioni kanal koji dele svi umreeni raunari.

Kratke poruke (zvane paketi), koje emituje bilo koji raunar, primaju svi ostali umreeni raunari. Polje za adresu unutar paketa odreuje primaoca (raunar kome je paket namenjen). Sistemi za difuzno emitovanje najee imaju mogunost da pakete usmere na sva odredita u mrei tako da ga prima i obrauje

svaki umreeni raunar - neusmereno (difuzno) emitovanje (broadcasting). Neki takvi sistemi podravaju i usmeravanje paketa samo na odreeni podskup raunara viesmerno emitovanje (multicasting). Mree od take do take Mree od take do take (point-to-point networks) sadre brojne veze izmeu pojedinih parova raunara.

Da bi od polazita stigao do odredita, paket na ovom tipu mree moda mora da proe kroz jedan ili vie drugih raunara. esto postoji vie putanja razliite duine, tako da je pronalaenje optimalne putanje vana stavka u mreama tipa od take do take. Klasifikacija mrea po veliini

Lokalne mree Privatne mree unutar jedne zgrade ili jednog organizacionog podruja raspona do 5 km. Koriste se za povezivanje linih raunara i radnih stanica u kancelarijama i pogonima firmi radi zajednikog korienja resursa (npr. tampaa) i razmene informacija.

Lokalne mree se razlikuju od drugih mrea po tri kriterijuma: Veliini, tehnologiji prenosa podataka i topologiji.

Lokalne mree su ograniene veliine, to znai da je u njima vreme prenosa informacija u najgorem sluaju ogranieno i unapred poznato. Kada je poznata ta granica, moe se primeniti nain projektovanja koji inae ne bi bio mogu. Poznavanje ogranienja pojednostavljuje i upravljanje mreom.

Magistrala Mrea s topologijom magistrale, tj. sa linearnim kablom, u jednom trenutku je najvie jedan raunar na vlasti i u mogunosti da emituje. Svi ostali raunari dobijaju zahtev da se uzdre od slanja poruka.

Neophodan je mehanizam odluivanja za sluaj kada dva ili vie raunara zahtevaju da istovremeno emituju. Taj mehanizam moe da bude centralizovan ili distribuiran. Primer Sistem IEEE 802.3 - Ethernet, predstavlja:

mreu s topologijom magistrale, neusmerenim emitovanjem, i decentralizovanim upravljanjem, koja obino radi brzinom izmeu 10 Mb/s i 10 Gb/s. Raunari na Ethernetu mogu da emituju poruke kad god poele; ako se dva paketa sukobe, svaki raunar pauzira tokom nasumino izabranog perioda, a onda pokuava da ponovo emituje. Prsten

U prstenu svaki bit krui nezavisno od ostatka paketa kome pripada. Kao u svim sistemima za neusmerano emitovanje, mora postojati neko pravilo za odluivanje u sluaju istovremenog pristupanja prstenu. IBM-ova token ring mrea IEEE 802.5

predstavlja prstenastu lokalnu mreu brzine 4 i 16 Mb/s. U zavisnosti od toga kako se dodeljuje kanal, mree za neusmereno emitovanje mogu se deliti na statike i dinamike. Pri statikom dodeljivanju najee se vreme izdeli na kratke intervale koji se u krug dodeljuju pojedinim raunarima u cilju emitovanja.

Statikim dodeljivanjem kanal se koristi neefikasno jer raunar esto nema ta da emituje kada na njega doe red, pa veina sistema kanal dodeljuje dinamiki - na zahtev. Metode dinamikog dodeljivanja mogu da budu centralizovane i decentralizovane.

U metodi centralizovanog dodeljivanja postoji jedinstvena jedinica za odluivanje koja odreuje redosled pristupanja raunara magistrali. (Prima zahteve i donosi odluku na osnovu ugranog algoritma). U decentralizovanom dodeljivanju ne postoji jedinstvena jedinica za odluivanje ve svaki raunar mora sam odliiti da li e da emituje. Gradske mree

Gradska mrea (Metropolitan Area Network, MAN), kako joj i ime kae, pokriva gradsko podruje. Najpoznatija takva mrea je mrea kablovske televizije, koja postoji u mnogim gradovima. TV signal i Internet dovode do centralnog

razdvodnika (head end), odakle se dalje distribuiraju do kua korisnika. Gradska mrea - kabl Regionalne mree Mrea irokog podruja ili regionalna mrea (Wide Area Network, WAN) pokriva veliko geografsko podruje, esto itavu dravu ili kontinent.

Sadri skup raunara namenjenih za izvravanje korisnikih programa (aplikacija). Najee se sastoji od skupa umreenih raunara koji su povezani komunikacionom podmreom (communication subnet) ili kratko, podmreom (engl. subnet). Podmrea se sastoji od dve jasno razgraniene komponente: prenosnih linija i prekidakih

elemenata. Linije prenosa (Transmission lines) proputaju bitove od jednog raunara ka drugom (bakarne ice, optika vlakna ili radio-veza). Prekidaki elementi (switching elements) su specijalizovani raunari koji spajaju tri i vie linija prenosa. Kada podaci stignu jednom linijom, prekidaki element mora da odlui kojom linijom da

ih dalje uputi. Odnos lokalne mree i podmree Skup linija prenosa i usmerivaa (bez umreenih raunara) ini podmreu. Podmrea s komutiranjem paketa (packet-switched). Kada se paket alje od jednog usmerivaa ka drugom preko jednog ili vie meuusmerivaa,

svaki meusmeriva prima ceo paket, uva ga dok se ne oslobodi odgovarajua linija prenosa, a zatim ga prosleuje dalje. Skoro sve regionalne mree (izuzev satelitskih) imaju podmree s komutiranjem paketa. Tok paketa Kada proces na jednom umreenom raunaru eli da poalje poruku procesu na drugom umreenom raunaru, raunar koji alje najpre deli poruku na pakete, dodeljujui svakom paketu redni broj. Paketi se tada alju u mreu pojedinano,

jedan za drugim. Paketi se nezavisno prenose mreom i skupljaju u odredinom raunaru gde se ponovo od njih sklapa prvobitna poruka i isporuuje procesu kome je namenjena. Beine mree 1. Mree za povezivanje sistema. 2. Beine lokalne mree.

3. Beine regionalne mree. Beine mree Kune mree Raunari (stoni PC raunari, prenosivi PC raunari, LDA, deljeni periferijski ureaji).

Audio i video oprema (TV, DVD, VCR, kamkorder, kamera, stereo-ureoeaj, MP3). Telekomunikacije (telefon, mobilni telefon, interfon, faks). Kuni aparati (mikrotalasna rerna, friider, sat, pe, klimaureaj, osvetljenje). Telemetrija (elektrino brojilo, vodomer, protivpoarni i

alarmni sistem, termostati, sistem nadgledanja). Kombinovane mree Mreni prolazi (gateways) - fiziki povezuju i istovremeno usaglaavaju razliite hardverske i softverske komponente dve mree. Skup meusobno povezanih mrea naziva se kombinovana mrea ili meumrea (internetwork ili internet).

Podmree, mree i meumree Podmrea ima najvie smisla unutar regionalne mree, gde se odnosi na skup usmerivaa i komunikacionih linija u vlasnitvu operatera mree. Kombinacija podmree i aparata (raunara) obrazuje mreu. U sluaju lokalne mree, mreu obrazuju kabl i raunari podmrea stvarno ne postoji.

Meumrea se obrazuje kada se meusobno poveu jasno ograniene mree.

Recently Viewed Presentations

 • Chapter 34

  Chapter 34

  Exaggerated response of autonomic nervous system to noxious (painful) stimuli . With injury at or above the level of T6 . The sympathetic nervous system is stimulated, but an appropriate parasympathetic modulation response cannot be elicited because of the spinal...
 • Chapter 5 - How Ecosystems work

  Chapter 5 - How Ecosystems work

  Chapter 5 - How Ecosystems work. 5.1 Energy Flow in Ecosystems. 5.2 The Cycling of Matter. 5.3 How Ecosystems Change. Objectives. Describe. how energy is transferred from the sun to producers and then to consumers. Describe. one way in which...
 • Eastern Partnership Territorial Cooperation Programmes

  Eastern Partnership Territorial Cooperation Programmes

  strengthening cross-border contacts between local authorities, communities and civil society organisations so as to allow for the development of joint solutions to common social and economic development challenges. Thematic Coverage: Priorities.
 • Image geometry - The Silver Sword

  Image geometry - The Silver Sword

  Image geometry Characteristics of the x-ray beam ... film increases the sharpness and result in less magnification of the object Image shape distortion Cont'd Bisecting angle technique-shape distortion Cont'd . Title ...
 • Ecology - Council Rock School District

  Ecology - Council Rock School District

  Diagram that shows relative amounts of energy or matter contained within each trophic level in a food chain or food web for an ecosystem. Energy Pyramid - energy available at each trophic level - 10% rule. 2. Biomass Pyramid -...
 • IAW FM 90-3 - Army Education Benefits Blog

  IAW FM 90-3 - Army Education Benefits Blog

  IAW FM 90-3 Desert Operations, Chapter 1 By ... of these positions maybe imperative for any force intending to dominate the immediate area. Currently occupied dwellings have little impact on trafficability except that they are normally located near roads and...
 • MIPS Coding - Florida State University

  MIPS Coding - Florida State University

  MIPS Coding. Loop example 4. 9/19/2015. week04-3.ppt. Suppose we have three arrays, A, B, C, all of size 10. Now we want to set C[i] = min(A[i], B[i]) for all 0<= i <= 9. ... The bubble sort. The bubble...
 • (4-2) Multiplying Decimals - PC&#92;|MAC

  (4-2) Multiplying Decimals - PC\|MAC

  The table shows the ten all-time leading scorers in the National Hockey League through a recent season. Make a box-and-whisker plot of the data. Then use it to describe how the data are spread.