Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

Nrodn stratgia trvalo udratenho rozvoja TUR je zakotven v prvnom systme Slovenskej republiky ako: ...tak rozvoj, ktor sasnm i budcim genercim zachovva monos uspokojova ich zkladn ivotn potreby a pritom nezniuje rozmanitos prrody a zachovva prirodzen funkcie

ekosystmov Projekt: Podpora trvalo udratenho rozvoja

v Slovenskej republike Garant: Ministerstvo ivotnho prostredia SR Realiztor: Regionlne environmentlne centrum Slovensko uznan vldou SR- uznesenie . 978 zo da 10.10.2001 a NR SR- uznesenie . 1989 zo da 3.4.2002 Nrodn stratgia trvalo udratenho rozvoja SR v sasnosti predstavuje najnovie monosti uplatnenia vysoko efektvnych princpov v oblasti globlneho rozvoja ttu

Obsah NSTUR: vodn teoretick as prehad uplatovania koncepcie TUR vo svete analza sasnho stavu SR z hadiska predpokladov na uplatovanie TUR na zklade trendov doterajieho vvoja definovanie predstavy TUR Slovenska samotn stratgia TUR SR as s prlohami

Hlavn oblasti rozvoja spolonosti: Medzinrodn pozcia SR - miesto vo svetovom spoloenstve Vntorn politika, verejn sprva a as verejnosti na

rozhodovan - zklady fungovania demokratickho ttu Hodnotov orientcie obyvateov a prvne vedomie, vchova a vzdelvanie zemn rozvoj, zemn plnovanie, stavebn poriadok a zaostvajca vstavba Socilno-humnna dimenzia TUR Ekonomika a hospodrsky vvoj Starostlivos o ivotn prostredie Filozofia TUR:

stredn motv: zmena Slovenska na krajinu zaloen a riaden na princpoch a kritrich TUR a ich uvedomelom praktickom uplatovan priorita rozvoja: celkov socilny a kultrny rozvoj loveka a spolonosti v harmonickom vzahu s prrodou a ivotnm prostredm

Nutnos prechodu spolonosti smerom k nasledovnm atribtom: vyspel uiaca obianska spolonos sa spolonos informatizujca spolonos

sa spolonos s environmentlnym vedomm Ciele NSTUR: Zkladn orientcia: dlhodob, cieavedom a komplexn smerovanie k vytvraniu spolonosti zaloenej na princpoch TUR a ich praktickom uplatovan

Dlhodob priority: rozvinut demokratick krajina modern tt a systm verejnej sprvy vyspel obianska spolonos socilna solidarita a socilna ochrana vyven zemn rozvoj vysok kvalita udskch a spoloenskch zdrojov nov model ekonomiky

vysok kvalita ivotnho prostredia, ochrana a racionlne vyuvanie prrodnch zdrojov zaruenie ivota a bezpenosti obanov, existencie a fungovania ttu realizcia ivotnch zujmov SR Strategick ciele TUR SR:

Posilnenie medzinrodnho postavenia a kreditu SR Rozvoj demokracie, politickho pluralitnho systmu, prvnych nstrojov a intitci Rozvoj kultry, kultrno-historickho a

nrodnho povedomia Vybudovanie modernho a kvalitnho kolskho systmu, podpora vedy a vskumu Prednostn rozvoj problmovch (okrajovch, marginlnych) reginov Zlepenie zdravotnho stavu obyvatestva a zdravotnej starostlivosti, skvalitnenie ivotnho tlu Realizcia cieov NSTUR:

uplatovanie sasnch predpokladov realizcia loh NSTUR Agenda 21 Zkladn informcie Celosvetov dokument o uplatovan

trvalo udratenho rozvoja v rznych sfrach a na rznych hierarchickch rovach Je vyjadrenm celosvetovho konsenzu a zodpovednosti prijatej na najvyej rovni za ivotn prostredie a rozvoj Zkladn informcie

Schvlen v Rio de Janeiro v jni 1992 na celosvetovej konferencii OSN za asti 178 krajn, vrtane Slovenska Sklad sa z: Preambula 4 asti venovan socilnej a ekonomickej dimenzii, ochrane zdrojov a hospodreniu s nimi, posilovaniu lohy hlavnch skupn spolonosti a realizanm prostriedkom 40 kapitol

1.as Ekonomick a socilne dimenzie Medzinrodn spoluprca pri urchovan trvalo udratenho rozvoja v rozvojovch krajinch a prslun domce opatrenia (zameriava sa na presadzovanie TUR prostrednctvom obchodu, podporovanie ekonomickch politk prispievajcich k trvalo udratenmu rozvoju,...) Boj s chudobou

Zmeny modelov spotreby Dynamika demografickho rastu a TUR Ochrana a podpora udskho zdravia Podpora trvalo udratenho rozvoja udskch sdiel Integrovanie ivotnho prostredia a rozvoja pri rozhodovan (zameriava sa na integrovan, enviromentlne a ekonomick tovnctvo,

ekonomick nstroje, trh,...) 2.as Ochrana zdrojov a hospodrenie s nimi pre rozvoj

Ochrana ovzduia Integrovan prstup k plnovaniu a hospodreniu so zdrojmi krajiny Boj proti odlesovaniu Starostlivos o nestabiln ekosystmy; boj s desertifikciou a so suchom Starostlivos o nestabiln ekosystmy; trvalo udraten rozvoj v pohoriach Podpora trvalo udratenho rozvoja ponohospodrstva a vidieka Zachovanie biologickej rznorodosti

Enviromentlne vhodn vyuvanie biotechnolgi Ochrana ocenov (netypick pre SR s monosou aplikcie len na lodn dopravu)

Ochrana kvality a zsob sladkovodnch zdrojov Enviromentlne vhodn nakladanie s toxickmi chemickmi ltkami Enviromentlne vhodn nakladanie s nebezpenmi odpadmi Enviromentlne vhodn nakladanie s tuhmi odpadmi a kalmi Bezpen a enviromentlne vhodn nakladanie s rdioaktvnymi odpadmi

3.as Posilovanie loh hlavnch skupn spolonosti Globlne zapojenie ien do trvalo udratenho a vyvenho rozvoja Deti a mlde v trvalo udratenom rozvoji Uznanie a posilovanie lohy domorodch obyvateov a ich spoloenstiev Posilovanie lohy mimovldnych organizci: partnerov pre trvalo udraten rozvoj Iniciatvy samosprvnych orgnov

zameran na podporu Agendy 21 Posilovanie lohy pracujcich a ich odborov Posilovanie lohy obchodu a priemyslu Vedeck a technick obec Posilovanie lohy pdohospodrov 4.as Prostriedky na realizciu

Finann zdroje a mechanizmy Transfer enviromentlne vhodnch technolgi, spoluprca a tvorba potencilu Veda pre trvalo udraten rozvoj Podpora vzdelvania, osvety a odbornej prpravy Nrodn mechanizmy a medzinrodn spoluprca pri vytvran potencilu rozvojovch krajn

Medzinrodn intitucionlne usporiadanie Medzinrodn prvne nstroje a mechanizmy Informcie pre rozhodovanie CSD Komisia OSN pre trvalo udraten rozvoj SR sa jej lenom stala v roku 1996 na 4.zasadnut prijala ukazovatele trvalo udratenho rozvoja, ktor by mal vyhodnocova kadorone kad tt

Miestna Agenda 21 Program trvalo udratenho rozvoja pre 21. storoie, ktor predstavuje sbor vzjomne sa podporujcich komunitnch aktivt pre obec a mikroregin Slovensko a Agenda 21

Slovensk republika shlasila s pristpenm k Riodeklarcii uznesenm vldy SR z 8.septembra 1992 .118 k informcii o priebehu a vsledkoch Konferencie OSN o ivotnom prostred a rozvoji. Rada vldy SR pre trvalo udraten rozvoj

Je poradnm a koordinanm orgnom na uplatovanie Agendy 21, zsad TUR a vyhodnocovania ukazovateov TUR na celottnej rovni Konferencia OSN o ivotnom prostred a rozvoji UNCED United Nations Conference on Environment and Development

Ukonen 4 dokumentmi Riodeklarcia Dohovor o biologickej diverzite Rmcov dohovor o klimatickch zmench AGENDA 21 o sa neprijalo: Dohovor o lesoch = nebol prijat Vyhlsenie o manamente, ochrane a trvalo udratenom rozvoji vetkch typov lesov = prijat ale prvne nezvzn

Summit Zeme odhalil koncepciu TUR v hadan, podpore a uplatovan optimlneho vzahu medzi: ekonomickou socilnou environmentlnou dimenziou rozvoja

kedy spotrebvame viac, ako je nosn? ak je nosn zaaitenos prrodnch systmov? Hne po summite Komisia OSN pretrvalo udraten rozvoj (CSD) 1993 hodnoti pokrok dosiahnut na medzinrodnej, regionlnej a nrodnej rovni pri implementcii odporan

a zvzkov obsiahnutch v dokumentoch z UNCED Riodeklarcia Cie: spravodliv celosvetov partnerstvo pomocou tvorby novch rovn koopercie medzi

ttmi, kovmi sektormi spolonosti a umi rozpoznva integritu a nezvislos prrody na Zemi 27 Princpov udsk bytos, ktor je oprvnen na zdrav a produktvny ivot v harmni z prrodou prvo na suvernne erpanie zdrojov na svojom zem Prvo na rozvoj mus bra na ohad spravodlivos a teda neobmedzova

potreby sastnej a budcej genercie (princp slo 3) problm ekonomickch rozdielov, ktor stoja v ceste TUR koopercia s cieom: chrni a obnovova zdravie a integritu

pozemskho ekosystmu vymiea vedeck poznatky informan kampa medzi obanmi, ale aj umi komunitami prena uvedomenie o kode na jednotliv subjekty zvraznenie lohy ien v environmentlnom manamente a rozvoji, kde sa ich prspevok rta ako

esencilny pre dosiahnutie TUR vojna = prekka TUR Dohovor o biologickej diverzite Ciele dohovoru: s ochrana biologickej diverzity trvalo udraten vyuvanie jej zloiek

spravodliv, rovnoprvny podiel na prnosoch vyuvania genetickch zdrojov vrtane primeranho prstupu ku genetickm zdrojom vhodn prevod dleitch technolgi a zohadovanie vetkch prv na tieto zdroje ochrana ex - situ je ochrana zloiek biologickej diverzity mimo ich prirodzench stanov ochrana in - situ je ochrana ekosystmov a prirodzench stanov

Pouit literatra www.unep.org www.enviro.gov.sk Rio deklarcia Nrodn stratgia TUR Agenda 21

Recently Viewed Presentations

 • TUIK, the Turkish Statistical Institute had been working

  TUIK, the Turkish Statistical Institute had been working

  TUIK, the Turkish Statistical Institute had been working on harmonizing its GDP calculation method with the most recent international standards from 2013 on. The first revised figures were published at the end of 2016. O. n the following pages, we...
 • B-project: "Het nieuwe strategische adviesstelsel: een ...

  B-project: "Het nieuwe strategische adviesstelsel: een ...

  "Het nieuwe strategische adviesstelsel: een verbeteringsgerichte procesanalyse" Presentatie 'de Verenigde Verenigingen' Inspiratievoormiddag "Van inzicht tot uitzicht"
 • DTC Training Module 1 - Test Coordinators

  DTC Training Module 1 - Test Coordinators

  Test Administrators-The OAKS Online TA User Guide includes detailed screenshots and instructions for using the TA interface to create and manage test sessions. The training site available through the OAKS Portal allows TAs to practice setting up practice test sessions...
 • Mathematical Model - University of Waterloo

  Mathematical Model - University of Waterloo

  Akramul Azim Department of Electrical and Computer Engineering University of Waterloo, Canada Queueing Theory - Terminology and Notation State of the system Number of customers in the queueing system (includes customers in service) Queue length Number of customers waiting for...
 • The new State Aid Package for SGEI - European Commission

  The new State Aid Package for SGEI - European Commission

  The new State Aid Package for SGEI DG Competition Package adopted on 20.12.2012 Quality framework for Services of General Interest Commission proposal to modernise the European Public Procurement Proposals for revised public procurement directives Proposal for directive on the award...
 • Game On! The Gamification of Adult Learning Click

  Game On! The Gamification of Adult Learning Click

  Peter & Iona Opie in 1969 observed that when children played tag, they would run vigorously for a time to evade being tagged, and then stop abruptly to receive the tag. What characteristics of gaming benefit learning? Enables individual pacing...
 • US Distribution - WikiLeaks

  US Distribution - WikiLeaks

  U.S. Broadcast Networks Programming Trends. Comedy. 22 new comedies ordered for the 2013-2014 season. NBC is the most aggressive with 6 pick-ups, ABC, CBS and FOX have each picked-up 5. ~70% are single-camera (16) - ABC is the only net...
 • Learning Objectives - Pace University Webspace

  Learning Objectives - Pace University Webspace

  NPV and the Internal Rate of Return. The NPV decision rule says: Accept a project if NPV>0. There is another decision rule based on the Internal Rate of Return (IRR). The IRR is the rate of return that makes the...