Kompetencje techniczne Laboratorium badawczego w świetle ...

Kompetencje techniczne Laboratorium badawczego w świetle ...

RUDPOL-OPA SP. Z O.O. BADANIA SPRZTU OCHRONNEGO DO PRAC POD NAPICIEM W WIETLE OBOWIZUJCYCH PRZEPISW 02/12/2020 yr st dn io e d pr kt o ze pr y zn ac w z zo a e ny 8 d ch 9/ si do

ch 3 ar w 9 ak 1/ zi ter E u wy W ci ko G a ny r wa ny o ch d pr k ac po w cz ni on ee

zz wy b ko rz d ys ta n02/12/2020 ni Bezpieczestwo i zdrowie pracownikw w wietle przepisw obowizujcych w UE yr m yp e o os Bezpieczestwo i zdrowie pracownikw kt a y w wietle przepisw obowizujcych w UE en e w ie b a oc y hr

8 on 9/ n ne 6 ar po 5 wi a 6/ nn E o o W by n G y u w y n w aj an e b ar d zi

ej ni e k or z02/12/2020 yr d try e o cz Bezpieczestwo i zdrowie pracownikw ny pr kt mi a y w wietle przepisw obowizujcych w UE , w c ni a y eb pr 8 ez 9/ z pi 6 y

ec in 8 zn y 6/ st m al E na W a pi G cj c a ie c m, h lu b el ta e ki kt e, ry kt c r ze n

s y u cy w h02/12/2020 Harmonizacja przepisw obowizujcych w UE Oglne zaoenia dyrektyw UE Dyrektywy harmonizuj tylko zasadnicze wymagania, natomiast szczegy techniczne zawarte s Podstawow zasad obecn w kadej dyrektywie jest zaoenie, e dany produkt spenia zasadnicze wymagania bezpieczestwa, i w zwizku z tym moe by wprowadzony na rynek, jeeli produkowany jest wedug norm technicznych, ktre: - s normami zharmonizowanymi, tzn. normami europejskimi EN przyjtymi przez jedn z europejskich instytucji normalizacyjnych (CEN/CENELEC/ETSI) - ich symbole zostay opublikowane w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej - zostay przeniesione do systemu norm krajowych przynajmniej jednego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej. 02/12/2020 Harmonizacja przepisw obowizujcych w UE Zasady nowego i globalnego podejcia wprowadza w Polsce ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Pracodawca zobligowany jest wic do zapewnienia, aby sprzt roboczy, w tym izolacyjny sprzt ochronny, ktry moe by naraony na dziaanie warunkw powodujcych stopniowe jego zniszczenie lub degradacj parametrw technicznych podlega: - kontrolom okresowym oraz w miar potrzeby, badaniom wykonywanym przez waciwe osoby, w rozumieniu ustawodawstwa krajowego i/lub praktyk krajowych, celem zapewnienia, e s utrzymane warunki ochrony zdrowia i bezpieczestwa, a ich pogorszenie moe by wykryte i usunite we waciwym czasie

- kontrolom specjalnym przeprowadzanym za kadym razem, gdy zaszy wyjtkowe okolicznoci, ktre mog narazi bezpieczne uytkowanie sprztu roboczego, takie jak modyfikacje wykonywanych prac, wypadki, zjawiska naturalne lub przeduone okresy przestoju. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodkw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259 z 2005 poz. 2173) zm. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzenia 1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy urzdzeniach i instalacjach 02/12/2020 energetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912) Czasookresy wanoci bada sprztu ochronnego do prac pod/przy napiciu Dyrektywa Zalecenia normatywne: 02/12/2020 System oceny zgodnoci oraz kontroli wyrobw AKREDYTACJA OCENA KOMPETENCJI JEDNOSTYKI CERTYFIKUJCE LABORATORIA BADAWCZE OCENA ZGODNOCI GOSPODARKA LABORATORIA

WZORCUJCE OCENA SPJNOCI POMIAROWEJ NARODOWY INSTYTUT METROLOGICZNY 02/12/2020 JEDNOSTKI INSPEKCYJNE System oceny zgodnoci oraz kontroli wyrobw Laboratorium badawcze, jako element systemu bada i certyfikacji wyrobu stanowi czsto stron trzeci i peni funkcje: LABORATORIA BADAWCZE 02/12/2020 - Jednostki niezalenej stwierdzajc spenienie wymaga przedmiotowej normy i dyrektywy zwizanej, ktra dotyczy danego SOPP , - Jednostki stwierdzajcej zgodno parametrw funkcjonalnych z kart katalogow/instrukcj uytkowania SOPP bdcego w eksploatacji Kompetencje techniczne Laboratorium Badawcze do wykonywania czynnoci w zakresie oceny zgodnoci (badania) musi posiada

Przepisy prawa midzynarodowego okrelaj, jako midzynarodowy standard Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. (rola i funkcja akredytacji w systemie oceny zgodnoci pastw czonkowskich) Dyrektywy, Decyzje UE (w zakresie wymaga w zakresie obszarw dziaalnoci zasadniczej laboratoriw) Normy midzynarodowe PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarzdzania pomiarami. Wymagania dotyczce procesw pomiarowych i wyposaenia pomiarowego, (norma zwizana z ISO 9001) 02/12/2020 Kompetencje techniczne Kompetencje Akredytacja Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajcym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszce si do warunkw wprowadzania produktw do obrotu 02/12/2020 PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoria jeli chc potwierdzi swoje kompetencje musz wdroy system zarzdzania zgodny z norm PN-EN ISO/IEC 17025 System zarzdzania jakoci, w ramach ktrego dziaa laboratorium, wg ISO 9001 nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wynikw i danych. Dowodem wdroenia systemu zarzdzenia zgodnie z ISO/IEC 17025 jest atestacja przez stron trzeci jednostki oceniajc zgodno, suc

formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania okrelonych zada w zakresie oceny zgodnoci. Formalne uznanie kompetencji laboratorium polega na wydaniu przez niezalen organizacj certyfikatu Formalne uznanie kompetencji laboratorium polega na wydaniu przez niezalen organizacj certyfikatu akredytacji 02/12/2020 zt kr o a s stt zt o a o w n w c a el e y Oglne wymagania dotyczce kompetencji la ni ni c b e e h

o s k, pr w k a e al o cjt ifi n al o kf is ri a e ty u cj r m c e z n n cj e a c h n

a u k o w 02/12/2020 Podzia kompetencji technicznych ssy gi z p, a c w o z e s e ni a n ni Oglne wymagania dotyczce kompetencji ty e e la e s la ni

cj p b a e o cj o, r al g o a l dl is t ty n e o g e c r o z yj n n ci e e Podzia kompetencji technicznych

02/12/2020 w p z S yt o a t el ni s a ni a e n e i t ni e r Oglne wymagania dotyczce kompetencji e ni ej e c e, h st w p

ni o zr c m o a z ia cj r n a cr y, w o w y ni e a ni k e w Podzia kompetencji technicznych 02/12/2020 w p k al

o cj ifi s a a k C s o e p w e Oglne wymagania dotyczce kompetencji e rt ni a yf ni ni e aj ik b d a a o ty c st d a

a w w y c m yz a e g a ni a m e t o d b a 02/12/2020 d Podzia kompetencji technicznych e o ni c e e M ja d W e

k u al ot Oglne wymagania dotyczce kompetencji r id o y ci d a b cj w y a a yk d ni a a k w c w z b e a d a ni

a Podzia kompetencji technicznych 02/12/2020 Wymagania akredytacyjne Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratoriw badawczych DA-01 Opis systemu akredytacji DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji PCA DA-05 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotyczca wykorzystywania bada biegoci / porwna midzylaboratoryjnych w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriw DA-06 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotyczca zapewnienia spjnoci pomiarowej DA-08 Prawa i obowizki akredytowanego podmiotu DAB-07 Akredytacja laboratoriw badawczych. Wymagania szczegowe EA-4/16 Wytyczne EA dotyczce wyraania niepewnoci w badaniach ilociowych EA-2/11 Polityka EA dotyczca programw oceny zgodnoci EA-2/05 Zakres akredytacji oraz rozwaanie metod i kryteriw do oceny zakresu bada (identyczny z ILAC-G18:2002) ILAC-G-17:2002 Wprowadzenie problematyki niepewnoci pomiarw w badaniach w zwizku z wejciem normy ISO/IEC17025 ILAC-G8:1996 Wytyczne dotyczce oceny i przedstawienia zgodnoci ze specyfikacj 02/12/2020 Akredytowane Laboratorium Badawczego Wysokich Napi Akredytacja Laboratorium

Badawczego Wysokich Napi (AB 1323) jest potwierdzeniem technicznych kompetencji i wiarygodnoci uzyskiwanych danych pomiarowych i wynikw bada 02/12/2020 Korzyci zwizane z wdroeniem systemu zarzdzania jakoci zgodnego z wymaganiami PN-EN- ISO/ IEC 17025 02/12/2020 02/12/2020

Recently Viewed Presentations

 • Growth Networks Inc - An Overview

  Growth Networks Inc - An Overview

  Digital Logic Design I Chapter 1 Digital Systems and Binary Numbers
 • Fingerprinting Merit Badge - Troop 2012

  Fingerprinting Merit Badge - Troop 2012

  Merit Badge cards. I will sign them at the end of the class. Write your answers in your work sheets as we go - you will be keeping them. The history hand out is yours I will ask some of...
 • oakridge.tvdsb.ca

  oakridge.tvdsb.ca

  OSSLT Sample. This is what the task will look like on the OSSLT. It is always the first task in Booklet 2 . OSSLT Sample. This is what the task will look like on the OSSLT Answer Booklet. Write it...
 • proceedings.esri.com

  proceedings.esri.com

  See esripress.esri.com An analytical framework for GIS modeling, J.K. Berry & S. Mehta, IJRS special issue on GIS modeling, 2009 See innovativegis.com Modes of Spatial Thinking, Carol and Philip Gersmehl, in Wanted: A Concise List of Neurologically Defensible and Assessable...
 • NATIONAL TRANSLATIONAL RESEARCH & HARMONIZATION ( UNIVERSITIES AND

  NATIONAL TRANSLATIONAL RESEARCH & HARMONIZATION ( UNIVERSITIES AND

  Established in . Aug 6, 1890. State-owned . E. nterprise (100 %) Number of employee : ± 950. WHO PQ Products : TT . Vaccine. DT Vaccine. DTP Vaccine. DTP-HB Vaccine
 • Outline - ERPANET

  Outline - ERPANET

  Classification Automated Annotation Literature Based Annotation RefSeq Group leaders: Rolf Apweiler, Amos Bairoch Co-ordinators:Wolfgang Fleischmann, Henning Hermjakob, Michele Magrane, Maria-Jesus Martin, Nicola Mulder, Claire O'Donovan, Manuela Pruess Annotators/curators: Philippe Aldebert, Andrea Auchincloss, Kirsty Bates, Marie-Claude ...
 • Organizational Behavior _ Chapter 3

  Organizational Behavior _ Chapter 3

  The Facet Model of job satisfaction focuses primarily on work situation factors by breaking a job into its component elements, or job facets, and looking at how satisfied employees are with each facet. Many of the job facets that researchers...
 • NPEC - The Potential Value to our Patients

  NPEC - The Potential Value to our Patients

  NPEC - The Potential Value to our Patients and Specialty Richard A Greene Director The National Perinatal Epidemiology Centre National Dataset and Obstetric Chart Representatives from clinical, academic and support units Ensure acceptable dataset Agreed definitions Value added of dataset...