Bez nadpisu - Univerzita Karlova

Bez nadpisu - Univerzita Karlova

Vda konkrtnho v pedagogick praxi (strukturalistick fotokomiks) Prezentaci spustte klvesou F5, strnkovn provdjte pomoc Page Down/Up Nsledujc fotokomiks je zznamem z pedagogickho

experimentu, kter probhal v lednu a noru 2005 v rmci semine Kategorie enstv v eckm ritulu. Jeho pedmtem byl strukturalistick vklad nkterch enskch ritul v ecku. Strukturalismus se sna zahldnout hlub d za vztahy mezi konkrtnmi pedmty, kter v mtech a ritulech figuruj. Tento d nen jen mylen, ale t v prvn ad smyslov vnmn a zakouen.

Takovto pstup pmo vybz k tomu, aby i v akademickch diskusch zskal smyslovou podobu. astnci semine proto dostali za kol pinst na

hodinu co nejvt mnostv symbolickch pedmt, je v pslunch ritulech figuruj, a s jejich pomoc pak vechny probran interpretace paraleln modelovat na smyslov

rovin. Claude Lvi-Strauss a vda konkrtnho Vchodiskem naeho praktickho experimentu byla LviStraussova koncepce vdy konkrtnho, kter se za zdnliv fantasknm a iracionlnm nboenskm mylenm pokou objevit hlub logiku. Logika nboenskho mylen zsadn li od logiky

vdecko-racionln, nebo nepracuje s pojmy, nbr pmo s vcmi: se zvaty a rostlinami, s mytickmi postavami, s neivmi pedmty. Proto mus zvolit odlin zpsob smantickho kdovn.

Zatmco v rmci vdecko-racionlnho mylen jsou nositeli vznamu jednotliv pojmy, symbolick pedmty, s nimi pracuje nboenstv, samy dn abstraktn vznam nst nemohou, nebo jsou pli konkrtn a specifick.

Aby bylo mon pomoc konkrtnch vc vyjdit obecn koncepce, nesm bt nositelem vznamu vci samotn, nbr vztahy mezi nimi. Prv analza strukturlnch vztah mezi prvky je proto klem k pochopen logiky nboenskho mylen. Lvi-Straussv pstup exemplrnm zpsobem aplikoval na eck nboenstv Marcel Detienne ve sv prci

Adnidovy zahrdky z roku 1972. Analyzuje v n mtus o Adnidovi a s nm spojen ritul Adnie. Mtus o Adnidovi Adnis byl synem Myrhy, dcery asyrskho krle. Myrha odmtala ctt Afrodtu a ta ji proto potrestala tm, e v n vyvolala milostnou touhu po vlastnm otci. Myrha chodila s otcem po tm v noci souloit, dvanctou noc ji vak

poznal a jal se ji s meem pronsledovat. Myrha se modlila k bohm o pomoc a ti ji promnili v myrhovnk. Z nho se po desti mscch zrodil Adnis, kter byl tak svdn, e se do nho ihned zamilovala Afrodt i Persefon. Spor obou bohy o Adnida musel rozsoudit Zeus.

Adnis bude trvit vdy tetinu roku s Persefonou, tetinu s Afrodtou a tetinu, s km bude chtt. Adnis trvil svou volnou tetinu zpravidla s Afrodtou.

Adnis si ale s bohynmi neuval dlouho. Jet v nedosplm vku pecenil na lovu sv schopnosti a stetl se s nebezpenm kancem. Adnis se ped kancem snail schovat do saltovho zhonu...

ale marn. Jeho smrt oplakvaly athnsk eny uprosted lta pi Adnich. Klasick vklad Adnida pedloil na potku 20. stolet James Frazer ve Zlat ratolesti.

Adnis je bh vegetace. Jeho smrt odpovd smrti obilnch klas pi nch. Pt jaro se z nich vak bh znovu zrod.

Detienne vak spolu se svm kolegou Jean-Pierre Vernantem odmt Adnida chpat jako samostatnou entitu, kter m vlastn vznam nezvisle na kontextu, do nj je zasazena. Jednotliv bohov nemaj dnou vlastn esenci, stejn jako dn mtus nem vznam sm o sob. Kad bh je vymezen st vztah,

kter jej propojuje s dalmi bostvy v danm panteonu a stav jej vi nim do opozice. A podobn i vznam jakhokoli dlho detailu mtu je dn pozic, kter mu nle v uspodanm systmu, do nho tento mtus pat.1

1 J.-P. Vernant, Introduction k M. Detienne, The Gardens of Adonis: Spices in Greek Mythology, tr. by Janet Lloyd, Princeton: Princeton University Press, 1994, s. ix. Detienne se proto sna ukzat, jak msto Adnidovi v systmu eckho mylen nle, a odtud pak odvodit jeho vznam.

Zkladem Adni i mtu o Adnidovi je opozice myrhy a saltu. Myrha, stejn jako dal vonn ltky, byla v eckm mylen chpna jako rostlina svou povahou such a hork. Jej vn stoupala ze zem vzhru do nebe. Jej funkc bylo spojovn toho, co je bn oddlen. Na horizontln rovin coby

soust parfm spojovala milence pi svdn. Na rovin vertikln spojovala lidi a bohy pi nboenskch obadech. Ob tyto funkce si podruje dodnes. Myrha pouit v naem semini byla zakoupena v obchod s nboenskmi potebami

Pro Ecclesia Catolica. Salt byl eky chpn jako rostlina vlhk, chladn. Thl k hnilob, byl potravou mrtvol a zpsoboval impotenci. Pi Adnich hrl salt klovou roli. eny ho pi nich szely do rozbitch kvtin spolu s obilm a fenyklem.

Tyto Adnidovy zahrdky pot vynely na stechy dom, kde je vydatn zalvaly. V letnm ru rostlinky rychle vyrostly, stejn rychle vak zvadly a uschly. eny pak na

stechch nad zvadlmi rostlinami oplakvaly Adnidovu smrt a nsledn je hzely do moe i do potok. Myrha i salt vyjaduj v mtu proti sob stojc extrmy.

Myrha pedstavuje svdn v nelegitimn form, pi nm se propojuje to, co se propojit nesm (otec a dcera). I Adnis svede nkoho, koho bn smrtelnci nesvdj.

Proto tak patn skon. Jeho pehnan svdnost vede k impotenci a smrti v saltovm zhonu. Otzkou je, jak je smysl tchto extrm. Podle Detienna jej lze nahldnout pouze tehdy, kdy nahldneme Adnidovu pozici v systmu eckho nboenskho mylen. Detienne proto Adnie

klade do opozice k jinmu enskmu svtku, k Thesmoforim. Thesmoforie byly ensk svtek na poest Dmtry. Konal se na podzim a byl vyhrazen pro vdan eny. Psn zkaz vstupu platil pro mue a rzn pbhy

lily, jak se na ppadn musk vetelce eny vrhaj s mei a kastruj je. V astnicch se pi svtku probouzela nebezpen a nezkrotn divokost, kter podle ek vechny eny podlhaj, pokud nejsou pod

kontrolou mu. Nejvraznjm rysem tdennch Thesmofori byl jejich druh den zvan Pst. eny si pi nm pipomnaly Dmtino truchlen nad ztrtou sv dcery Persefony, kterou unesl podsvtn bh Hds. Rituln atmosfra byla nleit alostn: eny se postily, nesmly nosit vnce a sedly na zemi na primitivnch lehtkch.

Lehtka byla vytvoena z prout drmku obecnho (vitex agnus castus), kter reguloval menstruaci a potlaoval sexuln touhu. K tm elm se vitex agnus castus uv dodnes. Z anti-afrodisiaklnch dvod t eny podle veho

vkaly esnek, kter kolem nich vytvel nelibou vni a inil je v och mu neatraktivnmi. esnek na rovin ritulu vyjadoval tot, co na rovin mtu vyprvnky o tocch en na musk vetelce. Spolen

s drmkem symbolizoval stav panensk divokosti, kter pekypuje moc, ale odmt kontakt s civilizac (vytvenou mui) a udruje si svou prodn istotu. eny se s jeho pomoc stvaly

Amazonkami a vyznavakami Artemidy. Aitiologi k Thesmoforim byl mtus o Dmtin truchlen nad dcerou Persefonou, kterou unesl podsvtn bh Hds. Pi nosu spadla do podsvt t prasata,

kter se psla pobl. Na jejich poest eny pi ritulu shazuj selata do propast nazvanch Megara (sg. Megaron). V rmci naeho semine byla Megara lokalizovna za

oknem. J... Jak uvd scholion k Lkinovi (276.318), shnil zbytky toho, co bylo svreno dol, vynej nahoru eny zvan Vynaeky; ty se pedtm po ti dny udrovaly ve stavu istoty a pot sestupuj do zapovzenho prostoru, vynej ven, co zbylo, a pokldaj to na

olt. ... Nahoru vynej eny rzn tajemn posvtn pedmty, kter pedtm vyrobily z tsta: modely had a muskch pohlavnch orgn. Berou s sebou t borovicov vtve, a to pro mimodnou plodnost tto rostliny. Na semini jsme z praktickch dvod pro vynen pohlavnch orgn zvolili penosn mini-megaron. Pro pohlavn orgny jsme uili tradinho falickho symbolu. Viz J. Heller M. Mrzek, vod do religionistiky, Praha: Kalich, 1988,

s. 205: i nae rohlky a emle jsou asi pvodn pradvn symboly plodnosti. Prastka shazuj pro jejich mimodnou plodnost, aby symbolizovala zrod plod i lid, pokrauje scholion. Jejich shnil kusy si po skonen svtku odneli na sv pole zemdlci a uvali jich coby magickho kompostu nabitho boskou silou. V rmci naeho semine se nronho kolu

odnesen prase hlavy ujal pan uitel. Shnil zbytky selat mly podpoit rst obil. Thesmoforie tak byly svtkem plodnosti, kter souvisel se zemdlstvm coby zkladn kulturn instituc eckho svta. Serizn pstovn obil stoj v protikladu vi Adnidovm zahrdkm, kter jsou jakousi karikaturou skutenho zemdlstv: rostliny v nich vyrostou pli rychle a hned zase zvadnou.

Opozice mezi Thesmoforiemi a Adniemi se objevuje i na dalch rovinch. Thesmoforie jsou svtkem vdanch en, Adni se astnily i prostitutky a milenci. Atmosfra Adni byla frivoln a rozmail, v Thesmoforich hrl dleitou roli pst a truchlen. Pro Adnie je typick vn myrhy, pro Thesmoforie pach esneku a shnilho masa.

Ve skutenosti je ale vc sloitj. Thesmoforie nejsou jen svtkem truchlen a zdrenlivosti, ale obsahuj i adu sexulnch motiv. Vidli jsme ji, e

eny pi ritulu manipulovaly s modely muskch penis. Dalm vraznm sexulnm prvkem bylo povinn obscnn

ertovn. eny jm napodobovaly mytickou sluku Baub, kter Dmtru v jejm truchlen rozesmla tm, e si vyhrnula sukni a ukzala j sv genitlie. Je pznan, e vraz pro

sele, choiros, oznauje v etin zrove i enskou vagnu. Dky tomu se uvnit Thesmofori rsuje siln opozice: na jedn stran zde figuruj prvky anti-afrodisiakln (drmek, esnek), na druh stran prvky obscnn.

Co dt salt na druhou stranu? Hm, to jsme si nepomohli. Jak je patrn, symbolick vztahy mezi obma svtky, stejn jako

v rmci kadho z nich, byly dosti sloit. kolem semine bylo na zklad prbnch diskus postupn rozmstit pinesen symbolick pedmty tak, aby vsledn uspodn zachytilo vechny vztahy co nejkomplexnji. 1 Prvn nvrhy byly nesml. Vlevo Adnie s vnitn opozic

myrhy a saltu, vpravo Thesmoforie s vnitnm protikladem esneku a obil (pi prvnch pokusech zastoupenho chlebem). Nmitka: chyb zde faly, kter vi esneku tvo nejvraznj opozici v Thesmoforich. U nesou...

se 2 Zde u faly mme. Stoj v opozici vi antiafrodisiaklnmu esneku, obil je mezi nimi coby umrnn sted mezi dvma neudritelnmi extrmy: otevenou sexualitou a pehnanou zdrenlivost. V rmci Thesmofori se oba tyto extrmy

vyskytuj prv proto, aby mohl v jejich konfrontaci vyvstat ken stedn len obil. Cel komplex je pak opt v protikladu k Adnim. 3 Novou dimenzi pin toto schma. Obil tu u nen jen uprosted mezi esnekem a faly v rmci Thesmofori, ale stoj

zrove ve stedu mezi obma svtky. Thesmoforie Adnie Obil nen jen ideln sted mezi pehnanou sexualitou (faly) a zdrenlivost (esnek) v Thesmoforich, ale tak mezi plinou

sexuln pitalivost (myrha) a nslednou impotenc (salt) v Adnich. ~ ~ Salt a esnek si vlastn odpovdaj, podobn jako

myrha a faly. Obil stoj uprosted mezi tm vm. 4 Teprve toto schma ale postihuje zcela pesn vztah obou svtk. Obil je zde stle ve stedu, ten vak ji nestoj uprosted mezi obma svtky, nbr je lokalizovn v rmci Thesmofori, kter jsou samy o sob svtkem obil.

esnek a faly sice v rmci Thesmofori pedstavuj extrmy, je jsou se zemdlstvm v rozporu, ale v ritulu se tyto extrmy navzjem vykrt a vyst v oslavu obil. Adnie oproti tomu dn pozitivn vztah k obil nemaj a jsou pouze jeho

negac dvma rznmi smry: myrha je nad obilm, salt pod obilm. Konfrontace tchto pl v rmci Adni dn stedn len

nepin: nakonec vechno skon jako salt. 4 Zatmco Thesmoforie lze proto interpretovat i samy o sob, Adnie dvaj smysl pouze ve vztahu k Thesmoforim. Tento

fakt se sna zachytit nae vsledn prostorov uspodn. Jak je smysl toho veho? Ze strukturalistickho hlediska pomhaj mty a rituly vymezit zkladn kategorie, o n se spolenost opr.

Toto vymezovn se vdy mus dt vi nemu. Zkladn formou vymezen je opozice, a proto se vechny kulturn hodnoty potebuj neustle konfrontovat se svmi protiklady. Nboenstv je prostorem, jen takovouto konfrontaci

umouje. Bohov ustavuj d, ale sami jsou asto jeho negac nebo kad d ije z toho, co stoj mimo nj. Tento vztah je patrn v rmci Thesmofori, v nich pozitivn hodnota obil vyvstv ze stetnut s jeho dvma protiklady. Adnie jdou jet dle: jsou jakmsi anti-svtkem,

kter cel slou jako odstraujc pklad bezvchodn jinakosti, a dv tak vyniknout standardnm eckm hodnotm, jak jsou definovny v ritulech typu Thesmofori. Osoby a obsazen

Olga Cieslarov Tereza Vohryzkov Lucie Valentinov Jakub Sitr Kamera Margareta Vakrmanov Vroba, stih, scn,

reie Radek Chlup 2005

Recently Viewed Presentations

 • Verilog Fundamentals

  Verilog Fundamentals

  OPERATORS AND CONDITIONAL OPERATORS. All the arithmetic as well as logical operators in Verilog are similar to C, except ++ and --which are not available in Verilog. Conditional statements are also similar to C with following modifications: • { is...
 • Project-Based Clinical Experiences: Authentic Learning for Teacher Candidates,

  Project-Based Clinical Experiences: Authentic Learning for Teacher Candidates,

  I worry a lot because I'm scared if I can't go to college. I'm scared if the application form asks me for a social security [number], which I don't have. I'm scared if they reject me because I wasn't born...
 • MD Consult Features - NSU Library

  MD Consult Features - NSU Library

  Clinical Key (includes MEDLINE), CINAHL Complete, Science Direct, and UpToDate are most frequently used resources to find journal articles on nutritional sciences topics. Search this section when you need articles on subjects, e.g., child nutrition disorders, diet therapy, etc.
 • CRIME SCENE INVESTIGATION UNIT 2 1 Before we

  CRIME SCENE INVESTIGATION UNIT 2 1 Before we

  crime scene investigation unit 2*
 • The Legal and Ethical Environment of Business 4-1

  The Legal and Ethical Environment of Business 4-1

  IIPM Other titles: Arial ヒラギノ角ゴ Pro W3 Trebuchet MS Calibri FWK presenatation template 2_Office Theme 4_Office Theme 3_Office Theme The Legal and Ethical Environment of Business Chapter 4 Alternative Dispute Resolution Learning Objectives Learning Objectives Learning Objectives ...
 • The Digestive System - Weebly

  The Digestive System - Weebly

  The digestive system converts food into small molecules, that can be used by the cells of the body. There are four stages. Ingestion - eating. Digestion - Mechanical and chemical. Absorption - occurs in intestines, absorbed into circulatory system.
 • From an old world view to a new: West meets East

  From an old world view to a new: West meets East

  some of the greatest contributions to world heritage of all time New Challenges From an old world view to a new: West meets East Activity 1 With a colleague, take a few minutes to brainstorm what a 'new' world view...
 • Forecasting Accuracy

  Forecasting Accuracy

  Wash Group Definites. Group Pace . Important to note that rooms usually pick up on a bell curve. The top of that bell curve is called the peak - that includes dates with the most room nights. The ends of...