Transcription

Valmieras integrētās bibliotēkasJAUNIEGUVUMU SARAKSTS2017.gada oktobris0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA1 FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA. TEHNIKA7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE821 DAIĻLITERATŪRA791.4 FILMAS. SERIĀLI (DVD)0 VISPĀRĪGĀ NODAĻADATORTEHNIKA004004Meyers, Mike, 1961-.CompTIA A Certification : all-in-one exam guide (exams 220-901& 220-902) / Mike Meyers. - Ninth edition. - New York : McGraw-HillEducation, 2016. - xxix, 1473 p. : ill. CD. - (All-in-one).ISBN 9781259589515. . - ISBN 9781259588693 (book part).Meyers, Mike. CompTIA A Certification [elektroniskais resurss] :Exams 220-901 & 220-902 / Mike Meyers. - New York : McGraw-HillEducation, 2016. - 1 CD. - (All-in-one).Content: Practice exams for 901 & 902 with hundreds ofquestions. Free training videos. TotalSim simulations of performancebased questions. A collection of Mike's favorite shareware andfreeware PC tools and utilities.ISBN 9781259588709.Mikrodatori. Datorinženieri.1 .922Dzīvot laimīgi pēc Mēness fāzēm : veselība, saimniecība, ēšana / novācu valodas tulkojusi Inese Koreņika ; atbildīgā redaktore JūlijaDibovska. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. 2017. - 207 lpp. : ilustrācijas. - Grāmata ir praktisks ceļvedislēmumu pieņemšana'- kad labāk ļauties darbiem un kādus projektusrealizēt, bet kurās dienās var atpūsties un baudīt dzīvi tās bezrūpībā.Vērojiet sevi un Mēnesi!. - Oriģinālnosaukums: Glücklick leben mitden Mondphasen.Saturā: Mēness - Zemes debesu pavadonis; Mēness fāzes;Mēness un Zodiaka zīmes; Dzīvot pēc Mēness fāzēm; Mēnesskalendārs 2017-2026.ISBN 9789934153389.Horoskopi. Mēness fāzes.Čepmens, Gerijs. 5 mīlestības valodas pusaudžiem / GerijsČepmens ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redaktoreKristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC,[2017]. - Rīga : Poligrāfists. , 2017. - 235 lpp. : ilustrācijas ; 23cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [228.]-230. lpp. - Tīņa vecumā bērnapasaule pilnībā mainās. Stabilitāti šajā trauksmainajā laikā pusaudzis

159.98159.92var gūt, vienīgi apzinoties, ka vecāki viņu joprojām mīl. Taču uzmanību, vecāki! Pusaudži jāmīl citādi nekā bērni. - Oriģ. nos.: The5 love languages of teenagers.Saturs: Saprast mūsu pusaudžus ; Galvenais: vecāku mīlestība; Pirmā mīlestības valoda: apliecinājuma vārdi ; Otrā mīlestībasvaloda: pieskāriens ; Trešā mīlestības valoda: saturīgi kopā pavadītslaiks ; Ceturtā mīlestības valoda: praktiskā palīdzība ; Piektāmīlestības valoda: dāvanas ; Atklāt pusaudža galveno mīlestībasvalodu ; Mīlestība un alkas pēc neatkarības ; Mīlestība un vajadzībapēc atbildības ; Mīlēt, kad pusaudzis kļūdās ; Epilogs ; Piezīmes ;Piecu mīlestības valodu tests pusaudžiem.ISBN 9789934068638.Pusaudžu psiholoģija. Bērna audzināšana. Vecāki un pusaudzis.Vecāku funkcijas veikšana - Psiholoģiskie aspekti. Mīlestība Psiholoģiskie aspekti.Freids, Zigmunds. Viņpus tīksmes principa / Zigmunds Freids ; novācu valodas tulkojis, komentārus un priekšvārdu sarakstījis IgorsŠuvajevs ; tulkotāja redakcijā ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga :Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga :Poligrāfists. , 2017. - 108, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 87.[92.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Zigmunds Freids daudzos savosdarbos izvērš un analizē atziņu, ka cilvēks ir nenogurstošs baudas untīksmes meklētājs. Freida uzmanības centrā ir cilvēka tiekšanās pēctīksmes pa dažādiem apkārtceļiem, kā arī fantāziju loma šajoscentienos. Vienlaikus atklāts paliek jautājums: vai dzīšanās pēctīksmes un laimes nav ļaušanās ellīgajai nepiesātinātības mašinērijai,kas beidzas vien nāvē? Bet varbūt pat ved uz to?. - Oriģ. nos.:Jenseits des Lustprinzips. - Personu rādītājs: 107.-[109.] lpp.Saturs: Baisais atkārtošanās baudījums / I. Šuvajevs. Viņpustīksmes principa.ISBN 9789934070198.Bauda. Tīksmes princips (psiholoģija). Psihoanalīze.Lasmane, Rita. Kā atrast vīrieti, kas pēc iespējas mazāk kaitinātu /Rita Lasmane ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārāredaktore Brigita Šoriņa ; vāka noformējumā izmantota Agra Gecafotogrāfija ; Toma Deģa vāka grafiskais noformējums. - Rīga :Jumava, [2017]. - Rīga : Jumava, [2017]. , 2017. - 92, [1] lpp. :ilustrācijas ; 20 cm. - Grāmatas mērķis ir pastāstīt visām jaukajāmun pievilcīgajām sievietēm, kas pašlaik ir partnera meklējumos, kāizmantot Mātes Dabas dotās iemaņas Ideālā Partnera izvēlē. Autoredroši atļaujas apgalvot, ka zem šiem vākiem slēpjas Ideālā Partneraatrašanas instrukcija. Par laimi evolūcija mūs ir apveltījusi ļotidaudzām zināšanām, no kurām vien jānopūš biezā putekļu kārta, kassakrājusies, cilvēcei meklējot "pareizākos" izdzīvošanas modeļus.ISBN 9789934201387.Vīrieša un sievietes attiecības. Dzimums (psiholoģija). Vīrieši Seksuālā uzvedība. Sievietes - Seksuālā uzvedība.2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNESTŪRISMA BIZNESS338.486Lingebērziņš, Ēriks, 1982-. Tūrisma uzņēmuma vadīšana kultūrasatšķirību kontekstā : monogrāfija / Ēriks Lingebērziņš ; recenzenti:Dr.oec. Elvīra Zelgalve, Dr.phil. Annegret Goller. - Rīga : Biznesaaugstskola Turība, 2017. - 271 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ;20 cm. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka ; Nr. 26.). - Bibliogrāfija:253.-271. lpp. - Monogrāfija ir balstīta autora veiktajā pētījumā, kurapamatā ir praktiskā pieredze, strādājot vairākos tūrisma uzņēmumosar dažādiem starptautiskā tūrisma tirgiem. Tajā atspoguļotie rezultātiir sistemātiskā pētījumā iegūtie secinājumi, kuri ļauj izprast tūrismanozares specifiku, dažādu kultūru atšķirības un to ietekmi uzpatērētāju apmierinātību. Grāmata ir ceļvedis starptautiskā tūrismalabirintos. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.Saturs: Tūrisma uzņēmumi kā mūsdienu organizācijas un tovadīšanas īpatnības. Organizācijas jēdziens zināšanu ekonomikā.Vadīšanas funkciju un izpratnes mainība. Biznesa modelis unvadīšanas funkciju īstenošana. Tūrisma uzņēmuma vadīšanasdeterminanti. Globalizācijas konteksts vadīšanas funkciju mainībā.

Kultūras jēdziena izpratne starptautiska tūrisma uzņēmumavadīšanā. Kultūras definīcija un vieta organizācijas vadīšanā. Galapatērētāja kultūras atšķirības. Kultūras atšķirību strukturēšanaspieejas. Starptautiska tūrisma uzņēmuma vadīšanas modelis. Modeļaizstrādes metodoloģiskais pamatojums. Gala patērētājuapmierinātība kultūras atšķirību kontekstā. Tūristu kultūras atšķirībasmulti-galamērķa tūrisma uzņēmuma produktā. Tūrisma nozaresprofesionāļu aptaujas rezultāti. Starptautiska tūrisma uzņēmumavadīšanas modelis globālā starpkultūru vidē.ISBN 9789934543135.Tūrisms - Menedžments. Patērētāji - Pētniecība.TIESĪBU ZINĀTNES347.7Kelmere, Laila. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšupārskatu sagatavošana / Laila Kelmere ; recenzente IngrīdaJakušonoka ; literārā redaktore Līvija Baumane-Andrejevska ; vākadizainu veidojusi Andra Liepiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,2017. - 166 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. Bibliogrāfija: 161.-166. lpp. - Grāmatā apkopoti L. Kelmeres veiktiepētījumi un praktiskā pieredze kapitālsabiedrību likvidācijas procesos,kā arī iekļautas aktuālās normatīvo aktu prasības gankapitālsabiedrības likvidēšanai, gan grāmatvedības uzskaitesorganizēšanai un gada pārskatu, kā arī citu finanšu pārskatusagatavošanai, kas ir spēkā 2017. gada janvārī. Grāmata noderēsstudentiem, kā arī uzņēmējiem, kapitālsabiedrību likvidatoriem,maksātnespējas procesa administratoriem, grāmatvežiem uninteresentiem.Saturs: Kapitālsabiedrības darbības izbeigšanas un likvidācijastiesiskie pamati. Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbībasapturēšana un atjaunošana. Kapitālsabiedrības likvidācija, ieceļotlikvidatoru. Juridiskās personas maksātnespējas process. Darbiniekiun to prasību segšana maksātnespējas procesā. Inventarizācija unmantas, prasījumu un saistību novērtēšana likvidācijas unmaksātnespējas procesā. Inventarizācija. Mantas, prasījumu unsaistību novērtēšana. Likvidējamas kapitālsabiedrības finanšupārskatu sagatavošana. Finanšu pārskatu sagatavošanaspamatprincipi. Starpperiodu pārskats. Gada pārskats, tā revīzija unapstiprināšana. Likvidējamas sabiedrības finanšu pārskatasagatavošana. Likvidējamas kapitālsabiedrības uzņēmumu ienākumanodokļa deklarācijas sagatavošana.ISBN 9789934182099.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību - Latvija. Bankrots Grāmatvedība. Finanšu pārskati.IZGLĪTĪBA. MĀCĪŠANA. AUDZINĀŠANABrice, Baiba. Skaņu spēles : tematiski praktiskie materiāli mūzikas373.2un integrētajām rotaļnodarbībām pirmsskolā un sākumskolā / BaibaBrice ; grafiskais dizains: Arta Muceniece ; galvenais redaktors VilnisPurēns. - Rīga : RaKa, 2017. - Rīga : RaKa, [2017]. , 2017. - 260lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Krājumā apkopotas muzikāli ritmiskasrotaļas pirmsskolas vecuma bērniem. Rotaļas apkopotas 49tematiskās kopās. Piedaloties rotaļās, bērni var ne tikai attīstīt ritmaizjūtu un muzikālo dzirdi, bet arī valodu un apkārtnes pētnieciskāsprasmes.I daļa.Saturā: Ievads: jautājumi un atbildes. 1. Es un mana ģimene ;2. Vāru, vāru putriņu ; 3. Apģērbs, ģērbšanās ; 4. Rudens krāsas ; 5.Lietutiņš un sēnes ; 6. Rudens veltes un ežuks ; 7. Skaņas, trokšņi ;8. Krāsiņas - māsiņas ; 9. Burtu diena ; 10. Ciparnīca ; 11. Riņķis,trijstūris un kvadrāts ; 12. Miķeļdienas gadatirgū ; 13. Reiz es būšu ;14. Krāsainie kamoliņi ; 15. Mārtiņi. Gailis un viņa ģimene ; 16.Dāvana Latvijai ; 17. Vējš ; 18. Pulksteņu spēles ; 19. Kalendārs ;20. Lācis un zaķis ; 21. Pasaciņa, pasaciņa ; 22. Nāc pie rūķaciemoties! ; 23. Reiz kādā karaļvalstī ; 24. Ziemassvētki ; 25. Ziema:sniegs, sals, sarma ; 26. Tumsa un gaisma. Melnais un baltais ; 27.Jūra ; 28. Bumbošanās ; 29. Mamma Gamma ; 30. Kārumniekadiena ; 31. Ceļojums kosmosā.ISBN 9789984463636.Mācību spēles - Mācīšana un mācīšanās. Spēles ar dziedāšanu Mācīšana un mācīšanās. Integrēta mācīšana. Izglītība, pirmsskolas.Sākumizglītība.5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. BA64Brennans, Ričards. Elpot : kā elpot brīvi un dabiski, lai uzlabotuveselību un pašsajūtu / Ričards Brennans ; no angļu valodas tulkojusiKristīne Stalte ; redaktore Ita Ankoriņa ; Nanetes Hūgslāgasilustrācijas. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : ZvaigzneABC, [2017]. , 2017. - 144 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. Bibliogrāfija: 140.-141. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 142.-144. lpp. Oriģ. nos.: How to Breathe. - "Vairāk nekā 30 elpošanas vingrinājumiun tehnikas"--Uz vāka. . - Prettitullapā Mērijas Oliveras (Mary Oliver)dzejoli no angļu valodas atdzejojusi Laura Dreiže.Saturs: Elpas nozīme. Kā notiek elpošana. Elpojošais cilvēks.Ieradumi un nepareizi priekšstati. Elpošnas problēmas. Dabiskaselpošanas principi. Pirmie soļi ceļā uz labāku elpošanu. Balss unelpošana. Elpošana darbībā. Stājas uzlabošana, veselība, labsajūta.ISBN 9789934069161.Aleksandra tehnika. Elpošanas vingrinājumi - Izmantošanaterapijā.Hansens, Anderšs. Svarīgākās zāles - kustības : gudrākasportošana, labāka pašsajūta, ilgāka dzīve / Anderšs Hansens, KarlsJūans Sundberjs ; Madara Bernharda-Ādamsone, tulkojums ; InasEglītes literārā apstrāde ; Līsas Sakrisones dizains un ilustrācijas ;Jennija Grimsgorda foto ; Karolīnes Andešonas autoru portreti. - Rīga: Madris, [2016]. - 158 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portrets,tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 152.-155. lpp. - Oriģ. nos.: Hälsa pårecept. - Jaunākie zinātniskie atklājumi par sporta un fiziskoaktivitāšu ietekmi--uz grāmatas vāka. . - Izdevējziņas precizētasISBN aģentūrā.ISBN 9789984314839.Vingrojumi - Veselības aspekti.Hildegarde no Bingenas : pārbaudīta ārstēšana veselībai unlabsajūtai / no vācu valodas tulkojusi Anna Kuzina ; literārālīdzautore Ina Eglīte. - Rīga : Madris, [2017]. - 208 lpp. : ilustrācijas; 16 cm. - Bibliogrāfija: 202.-204. lpp. . - Slimību saraksts unārstniecības augu pielietojums: 205.-207. lpp. . - Ziņas par autori:4.-12. lpp. - Grāmatā apkopota visvairāk izplatīto slimību ārstēšana,sākot no izmežģītas potītes līdz epidēmiskām saslimšanām, zināšanaspar ārstniecības augiem - to aktīvās sastāvdaļas, vākšana unuzglabāšana, kā arī detalizēta informācija par 41 vispopulārākoārstniecības augu. - Oriģinālnosaukums: Hildegard von Bingen.Bewährtes Heilwissen für Gesundheit und Wohlbefinden. - "Augumedicīna veselībai un labsajūtai" -- uz grāmatas pirmā un pēdējāvāka.Saturā: HILDEGARDES DZĪVE UN DARBS. HILDEGARDESUZSKATI - TAGAD AKTUĀLĀKI NEKĀ JEBKAD. HILDEGARDESVISPĀRĒJĀ ĀRSTNIECĪBA. Causae et curae - lielā ārstniecībasgrāmata ; Mācība par elementiem un ķermeņa šķidrumiem ; Mācībapar uzturu un gremošanas sistēmu ; Konkrētu slimību ārstēšana unārstniecības līdzekļi. HILDEGARDES DZIEDINĀŠANAS PRAKSE.Elpošanas ceļu slimības ; Acu slimības ; Kāju slimības ; Žultspūšļaslimības ; Podagra ; Urīnceļu kaites ; Ādas slimības ; Sirds unasinsvadu slimības ; Kuņģa un zarnu slimības ; Nervu kaites ; Zobuun smaganu slimības. HILDEGARDES AUGI. Īsa ārstniecības auguvēsture. Noderīga informācijas par ārstniecības augiem ; Ārstniecībasaugi un to aktīvās vielas ; Ārstniecības augu vākšana ; Ārstniecībasaugu pareiza uzglabāšana ; Pašārstēšanās ; Pašu gatavotiārstniecības līdzekļi ; Hildegardes labākais augu palīgs.HILDEGARDES LABĀKAIS AUGU PALĪGS.ISBN 9789984317472.Ārstnieciskās vielas, augu. Naturopātija. Pašārstēšanās.Tomasa, Džeralīna. Brīvs no krāmiem. Mājas detokss : noderīgipadomi, kā uz visiem laikiem tikt vaļā no nekārtības, atbrīvoties noliekām mantām un ietaupīt naudu / Džeralīna Tomasa ; no angļuvalodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga :Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , 2017. - 176

lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 176. lpp. un rādītājs: 172.[175.] lpp. - Grāmata ''Brīvs no krāmiem'' noderēs ikvienam, kuršvēlas gūt panākumus un taupīt laiku, naudu un enerģiju. Šajāaizraujošajā grāmatā stāstīts, kā interesanti, radoši un vienkāršiizmantot autores sniegtos padomus, ātri pārvarēt šķēršļus unnovērst kļūdas, lai īstenotu mērķi. - Oriģ. nos.: Decluttering YourHome.ISBN 9789934069659.Mājas glabātavas. Mājas tīrīšana. Kārtīgums. Kārtīgums Psiholoģiskie aspekti. Dzīves veidošana. Mājsaimniecība Psiholoģiskie aspekti.ĒDIENA GATAVOŠANA. ĒDIENIKulakova, Maija.641.5Pavārmākslas gudrību grāmata / Maija Kulakova; dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga :Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC,[2017]. - (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). , 2017. - 176 lpp. ilustrācijas. - Grāmata noderēs ikvienam, kam nepieciešamsiedrošinājums, idejas un ierosmes ēdienu gatavošanai. Tā ir lieliskapadomu krātuve gan profesionāļiem, gan iesācējiem, kā arī tiem,kuri pirmo reizi dzīvē nolēmuši pagatavot maltīti. Jo šī"Pavārmākslas gudrību grāmata" piedāvā - uzturvielu raksturojumu ;dažādu tautu nacionālo ēdienu receptes un atklāj to gatavošanasnoslēpumus ; ieteikumus svinību organizēšanai ; ikdienā un svētkospagatavojamu ēdienu receptes ; padomus, kā izvairīties un novērstpieļautās kļūdas. - "Par meistaru nepiedzimst, bet par to kļūst." -uz pirmā vāka. . - "Pavārmākslas ABC" -- uz pēdējā vāka.Saturā: Uzturvielu raksturojums ; Ēdienu gatavošana ; Galdakultūra ; Svinību organizēšana.ISBN 9789934066757.Kulinārija.Našķi dāvanām : ar mīlestību gatavoti / no vācu valodas tulkojisKaspars Poikāns ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārāredaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Lauku Avīze, [2017]. , 2017. 237, [3] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - (Ātri, lēti, gardi). - Oriģ.nos.:Geschenke aus der Küche. - Recepšu rādītājs: [238.-240.] lpp.ISBN 9789934153358.Cukurotie konditorejas izstrādājumi. Miltu konditorejasizstrādājumi. Kūkas. Mafini. Šokolāde. Kulinārija (šokolāde). Džems.Želeja. Konservēti augļi. Pavārgrāmatas.641.5UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJAHeracleous, Loizos. Strategy and Organization : realizing strategic658management / Loizos Heracleous. - Cambridge : CambridgeUniversity Press ; New York, 2003. - xx, 232 p. : ill. ; 24 cm. Includes bibliographical references and indexes.Contents: Part I. Bases of Strategic Management. 1. Thestrategic management field. 2. An organizational action view ofstrategic management. 3. Strategic thinking or strategic planning? 4.Leadership and the board of directors. Part II. Realising Strategy. 5.The complexities of strategy implementation. 6. Organizationalculture and strategic change processes. 7. The role of organizationaldiscourse in understanding and managing strategic change. 8.Strategic change processes: an organization development approach.Part III. Current Themes and Applications. 9. State ownership,privatization and performance. 10. Does corporate governance makea difference to organizational performance? 11. Types of interorganizational networks and the strategic roles of directors. 12.Organizing for the future.ISBN 9780521011945. . - ISBN 0521011949 (PBK.).Stratēģiskā plānošana. Uzņēmējdarbības plānošana.7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS8 VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTUREĢEOGRĀFIJA912Eiropas autoceļu atlants [kartogrāfiskais materiāls] : iekļauts: 33galvaspilsētu plāni, maksas autoceļi, vairāk nekā 20 000 apskatesvietu, prāmju līnijas, Pasaules mantojuma objekti un nacionālie parki

912LATVIJAS VĒSTURE94(474.3)94(474.3)/ [kartogrāfija: Kunth Verlag]. - Mērogs 1:15,000. - Mērogs1:900,000. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, [2017]. - 1 atlants(352 lpp.) : krāsainas kartes ; 30 cm. - Apzīmējumi angļu, dāņu,franču un vācu val. - Ietver attālumu tabulu, 33 galvaspilsētu plānusun rādītāju.ISBN 9789984077307.Ceļi - Eiropa. Atlanti - Eiropa.Eiropa.Atlanti. Ceļu kartes.Latvijas pilis un muižas [kartogrāfiskais materiāls] : 93 muižu un piļuapraksti ; 69 akcijas "Apceļosim Latvijas pilis un muižas" dalībnieki ;karte mērogā 1:500 000 / teksts: Latvijas Piļu un muižu asociācija,"Karšu izdevniecība Jāņa sēta". - Mērogs 1:500,000. - Rīga : Karšuizdevniecība Jāņa sēta, 2017. - 1 karte : krāsaina ; lp. 69 x 96 cm,vākos 24 x 13 cm 1 lp. (28 x 20 cm, saloc. 10 x 20 cm). - Ietverpiļu un muižu rādītāju, tekstu un krāsainas fotogrāfijas. . - Pielikums:Akcijas "Apceļosim Latvijas pilis un muižas!" dalībnieki.ISBN 9789984077291.Pilis - Latvija. Muižas - Latvija.Latvija - Ģeogrāfija.Tūrisma kartes.Abuls, Pēteris, 1860-1926. Kur atradās Beverīna : vēsturisksapcerējums / Pēteris Abuls. - 2. izdevums. - [Code, Bauskas novads]: [Aleksandrs Aleksandrovs], 2017. - [Code, Bauskas novads] :[Aleksandrs Aleksandrovs], [2017]. , 2017. - 107, [2] lpp. :ilustrācijas, kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 99.-107. lpp. - Latvijassenvēstures skaistākās lapaspuses vijas ap Beverīnas pili, ap viņasaizstāvjiem un varoņiem. Senčiem nebija iemesla slēpt savasslavenākās apmešanās vietas, taču Beverīnas pils vietu entuziastimeklējuši jau vairāk kā 150 gadus. P. Abuls grāmatā apkopojisliecības, minējumus un pierādījumus par Beverīnas iespējamoatrašanās vietu. Autors aizved lasītāju pasērst senajos Burtniekos,Trikātā, Valmierā un citur, vedina doties ceļā pa senajiem lielceļiemun senču takām līdz pat Igaunijai un Pleskavai, pa ceļam aplūkojotsenču mājvietas un izzinot viņu dzīvesveidu. - Pirmizdevums: ,Valters un Rapa, 1924. - Pirmizdevums 1924. gadā (akc. sab. Valtersun Rapa).Saturā: Beverīna pie Burtnieku ezera ; Beverīna pie Vaidavasezera ; Beverīna Trikātā ; Beverīna pie Valmieras ; MācītājaT.Doebnera domas par Beverīnu ; Beverīna Valmierā ; KāpēcBeverīna nevarēja atrasties pie Burtnieku ezera ; Kāpēc Beverīnanevarēja atrasties pie Vaidavas ezera ; Kāpēc Beverīna nevarējaatrasties Trikātā ; Kāpēc Beverīna nevarēja atrasties pie Valmieras ;Kāpēc Beverīna nevarēja atrasties Valmierā ; Pirmā Beverīnasapsēšana ; Otrā Beverīnas apsēšana ; Beverīna - karapulku sapulcesvieta un mantu noliktava ; No visas Lībijas un Latgales ; Beverīnasceļā ; Cēsu - Smiltenes - Pliskavas ceļš ; Ciems pie Vijas ; Vivana'aciems ; Rameķa īpašuma robežas ; Kur atradās Beverīna? ; Beverīnaspilskalns.ISBN 9789934858130.